"lex" Agrokor i "lex" Todorić

Lex Agrokor i lex Todorić izrazi su kojima se neslužbeno označuje zakon o kojemu se trenutačno u medijima dosta piše i govori. Budući da je riječ o zakonu kojemu to nije službeno nego kolokvijalno ime, lex se piše malim slovom. S obzirom na to da je Agrokor/Todorić u tome izrazu nesklonjivi dio te da se riječi iz latinskoga u hrvatskome ne sklanjaju, taj se izraz ne sklanja. Pogrešno je npr.: donošenje lexa Todorić ili donošenje lex Todorića, a točno je: donošenje lex Todorić. U tom izrazu riječ lex treba pisati ukošenim slovima jer se ukošenim slovima...

standstill > mirovanje, razdoblje mirovanja

Engleska složenica standstill znači 'mrtva točka, zastoj, mirovanje'. Imenica standstill pripada općemu leksiku engleskoga jezika. U hrvatskome jeziku standstill se najčešće pojavljuje u pridjevnoj funkciji u svezama standstill aranžman, standstill ugovor i standstill sporazum, ali se katkad pojavljuje i samostalno sedmodnevni standstill počinje… U svim navedenim kontekstima standstill se odnosi na razdoblje u kojem se kreditori obvezuju da neće pokretati postupke tijekom kojega će se pokušati pronaći odgovarajuće rješenje. Dakle, standstill je mirovanje od...

elektronska pošta > elektronička pošta

Pridjevi elektronski i elektronički odnosni su pridjevi koji imaju različito značenje. Elektronski znači ‘koji se odnosi na elektrone’, a elektronički ‘koji se odnosi na elektroniku’. Tako je glazba koja se temelji na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvuka elektronička glazba, a računalom se dobivaju i šalju elektroničke poruke. Mikroskop koji umjesto svjetlosti upotrebljava snop elektrona naziva se elektronski mikroskop, a uređaj za proizvodnju snop...

enklitike

Enklitike ili zanaglasnice riječi su koje se u izgovoru naslanjaju na riječi ispred sebe. One su najčešće skraćeni oblici pomoćnoga glagola biti (sam, si, je, smo, ste, su) i pomoćnoga glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će). U hrvatskome standardnom jeziku enklitika uz subjekt uz koji ne stoji atribut ni apozicija u pravilu dolazi na drugome mjestu u rečenici, odnosno iza prve naglašene riječi u rečenici s kojom čini naglasnu cjelinu, npr. Kašić je...

eshumacija > ekshumacija

Često se pri izgovoru ili pisanju riječi stranoga podrijetla izostavlja koji glas ili koje slovo. U latinskome prefiksu eks- katkad se nepravilno izostavlja glas ili slovo k, ali i glas ili slovo s. Umjesto eshumirati tijelo, esproprijacija zemljišta, ekcentrična osoba pravilno je ekshumirati tijelo, eksproprijacija zemljišta, ekscentrična osoba....

esproprijacija > eksproprijacija

U hrvatskome se jeziku zbog teško izgovorive suglasničke skupine neki internacionalizmi pogrešno izgovaraju i zapisuju, pa se umjesto pravilnoga lika eksproprijacija (‘oduzimanje prava na privatnu imovinu’) ta riječ često izgovara, pa i zapisuje, esproprijacija. Riječ eksproprijacija internacionalizam je latinskoga podrijetla (expropriare ‘izvlastiti’) i u hrvatskome se jeziku može zamijeniti riječima izvlaštenje i izvlašćivanje. Prvi je dio riječi eksprop...

Europska Unija > Europska unija

Europska unija nije država, nego gospodarska i politička organizacija, te, u skladu s pravopisnim pravilom da se u imenima naddržavnih zajednica ili organizacija samo prva riječ i riječ koja označuje ime pišu velikim početnim slovom, riječ unija treba pisati malim početnim slovom jer je to opća imenica, a ne ime. Pogrešno je Europska Unija, a pravilno je Europska unija....

fax > faks

U pisanju prihvaćenih posuđenica koje u izvornome zapisu imaju slovo x, to slovo treba zamijeniti skupinom slova ks. Tako umjesto telefax ili fax, ʻuređaj za prenošenje pisanih poruka ili slika u okviru telefonske mrežeʼ i ʻporuka odaslana istoimenim uređajemʼ, treba pisati telefaks ili faks. Dobio sam tvoj faks....

filter > filtar

Riječ filtar dolazi od latinskoga filtrum. Pri preuzimanju imenica iz latinskoga nastavak se -um u pravilu izostavlja, npr. u aditorij, kurikul, metal, studij. Budući da tako dobivena osnova završava na tri suglasnika (ltr), umeće se nepostojani a, pa dobivamo riječ filtar. Riječ filter preuzeta je iz njemačkoga i engleskoga. Budući da u hrvatskome jeziku prednost imaju internacionalizmi preuzeti iz grčkoga ili latinskoga jezika u odnosu na riječi preuzete iz suvrem...

first minute > rana prijava/rezervacija/uplata

Engleska sveza first minute sastoji se od rednoga broja first, koji znači ‘prvi’ i imenice minute, koja znači ‘minuta’. U hrvatskome se first minute često nalazi u svezama first minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/ karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da onaj tko što rano uplati ili rezervira dobiva povoljniju cijenu. Dakle first minute znači popust za ranu prijavu, rezervaciju ili uplatu. Umjesto first minute lj...

fizikalni > fizički

Od imenice fizika, koja označuje znanstvenu disciplinu, sustavnom hrvatskom tvorbom tvori se odnosni pridjev fizički, koji znači ‘koji se odnosi na fiziku’. Po istome su modelu od riječi na -ika tvoreni odnosni pridjevi forenzički (od forenzika), gramatički (od gramatika), matematički (od matematika). Pridjev fizikalni nije nastao prema hrvatskim tvorbenim obrascima, nego jezičnim posuđivanjem. Iako pridjev fizički ima i drugo značenje, u kojemu je istoznačan ...

flamenco > flamenko

Egzotizmi su posuđenice koje označuju posebnosti naroda iz čijega su jezika preuzete. Budući da označuju pojmove koji pripadaju tradiciji drugih naroda, u hrvatskome se jeziku ne zamjenjuju domaćim riječima, nego se fonološki i pravopisno prilagođuju hrvatskomu jezičnom sustavu. Egzotizmi označuju nastambe (iglu, hacijenda, pagoda, kibuc), pića (mastika, sake, sangrija, tekila), jela (kus-kus, makaroni, njoki, suši, špageti), odjeću (bolero, kilt, kimono), kult...

fra i don

Točka se ne piše iza kratica fra i don. Te se kratice ne sklanjaju: fra Šimun, fra Šimuna, fra Šimunu; don Ivan, don Ivana, don Ivanu....

gdje, kamo i kuda

Prilogom gdje pita se o mjestu na kojemu se tko ili što nalazi, prilogom kamo pita se za cilj čijega kretanja, a prilogom kuda pita se za njegov smjer. U uporabi tih priloga često se griješi tako da se prilogom gdje pita o cilju čijega kretanja, npr. Gdje ideš? umjesto pravilnoga pitanja Kamo ideš?, a prilogom kuda o cilju čijega kretanja, npr. Kuda ideš večeras? umjesto pravilnoga pitanja Kamo ideš večeras? Prilog gdje ne treba nikad upotrebljavati uz glagole koj...

genski, genetski i genetički

Pridjevi genski, genetski i genetički značenjski se razlikuju. Pridjev genski znači ‘koji se odnosi na gene’, npr. genski kod. Pridjev genetski u hrvatskome standardnom jeziku prihvatljiv je jedino u značenju ‘koji se odnosi na genezu’, npr. genetska srodnost jezika, iako bi i tu tvorbeno sustavniji bio pridjev genezni, ali on nije potvrđen u uporabi. Pridjev genetički znači ‘koji se odnosi na genetiku’, npr. genetički rječnik, genetički inženjering. ...

Gospina trava > gospina trava

U hrvatskome jeziku neki nazivi nastaju od osobnih imena i pišu se malim početnim slovom jer dolazi do značenjskoga pomaka i oni više ne označuju izravno samo jedan sadržaj (najčešće osobu), nego skup istovrsnih sadržaja koji imaju zajednička obilježja. Poopćavanjem su nastali brojni nazivi za mjerne jedinice, npr. tesla (prema fizičaru Nikoli Tesli), kelvin (prema fizičaru Kelvinu of Largsu), volt (prema fizičaru Alessandru Volti), te botanički i zoološki n...

Gradonačelnik > gradonačelnik

Nazivi dužnosnika ili nositelja upravnih, administrativnih, političkih, ideoloških, crkvenih i drugih tijela te sve titule pišu se malim početnim slovom. Nepravilno je pisati na Ministrov zahtjev, u posjetu Gradonačelniku, uz Načelnikov potpis, s Rektorovim dopuštenjem, uz Biskupov blagoslov, a pravilno na ministrov zahtjev, uz načelnikov potpis, u posjetu gradonačelniku, s rektorovim dopuštenjem, uz biskupov blagoslov....

građevni, građevinski, građevinarski

Pridjevi građevni, građevinski i građevinarski tvorbeno se jasno razgraničuju. Odnosni pridjev građevni tvoren je od imenice gradnja i znači ‘koji se odnosi na gradnju’, odnosni pridjev građevinski tvoren je od imenice građevina i znači ‘koji se odnosi na građevinu’, odnosni pridjev građevinarski tvoren je od građevinar i znači ‘koji se odnosi na građevinare i građevinarstvo’. Stoga je čestica za gradnju građevna čestica, materijal za gradnju gra...

gudaći i gudački

Riječi gudaći i gudački paronimi su, tj. imaju različita značenja, ali slično zvuče, pa se katkad u praksi zamjenjuju, tj. jedna od njih upotrebljava se umjesto druge. Riječ gudaći znači ‘na kojemu se gudi, na kojemu se svira guđenjem’, npr. gudaći instrument, a riječ gudački ‘koji se odnosi na gudače’, npr. gudački orkestar. gudaći ‘na kojemu se gudi, na kojemu se svira guđenjem’ gudački ‘koji se odnosi na gudač...

hormonalni > hormonski

Od imenica hormon, institucija, kultura, struktura u hrvatskome standardnom jeziku odnosni se pridjevi tvore sufiksima -ski i -ni, koji se dodaju na imeničku osnovu. Pogrešno je upotrebljavati oblike hormonalni, institucionalni, kulturalni, strukturalni, koji su tvoreni od engleskih pridjeva hormonal, cultural, institutional, structural, a pravilno je upotrebljavati pridjeve hormonski, institucijski, kulturni, strukturni nastale hrvatskom tvorbom. hormonalna...

host

U hrvatski je jezik davno primljena imenica hostesa (prema engleskome hostess), kojom se označuju atraktivne djevojke koje pomažu na sajmu, događanju, konferenciji ili drugoj manifestaciji. Ta je imenica tvorena stranim sufiksom -ess i hrvatskim sufiksom -a. Imenici hostesa odgovara muški mocijski parnjak host (prema engleskome host). Umjesto riječi hostesa i host bolje je upotrijebiti hrvatske riječi domaćica i domaćin....

Hvala lijepo! > Hvala lijepa!

Imenica hvala u hrvatskome standardnom jeziku ženskoga je roda. Zato i pridjev koji uz nju dolazi treba biti u ženskome rodu. Pravilno je Hvala lijepa!, a pogrešno Hvala lijepo!...

ići kod liječnika > ići (k) liječniku

Prijedlog kod označuje da se tko ili što nalazi u blizini koga ili čega ili da se što zbiva u zatvorenome prostoru koji pripada komu ili čemu. Nije ga dobro upotrebljavati za označavanje smjera kretanja: Idem kod liječnika. U tome značenju treba ga zamijeniti dativom s prijedlogom k ili dativom bez prijedloga: Idem (k) liječniku....

igrač NK Zagreba > igrač NK-a Zagreb

U višerječnim imenima u kojima je prvi dio kakva odrednica (ustanova, područje, udruga, djelatnost itd.), a drugi dio kakvo ime u nominativu (npr. Osnovna škola Mato Lovrak, Klinički bolnički centar Dubrava, Nogometni klub Zagreb, Košarkaški klub Cibona) sklanja se samo prvi dio imena, dok se ime u nominativu ne sklanja (Pohađam Osnovnu školu Mato Lovrak., igrač Nogometnoga kluba Zagreb). Jednako se sklanja višerječno ime u kojemu je odrednica napisana kao pokrat...

INA i Ina

Pokrate koje završavaju na -A (INA, HINA, HVIDRA itd.) sklanjaju se kao imenice ženskoga roda e-sklonidbe (INA-e, INA-i…, HINA-e, HINA-i…, HVIDRA-e, HVIDRA-i…), pri čemu se završno -A piše, ali se ne čita. Pogrešno je te pokrate sklanjati INE, HINE, HVIDRE; INI, HINI, HVIDRI jer se tako oblični nastavak unosi u pokratu. Pokrate se mogu i leksikalizirati (postati riječi/imena) i tad je samo početno slovo veliko: Ina, Hina, Nama. Pri zapisivanju oblika leksikali...

index > indeks

Pri pisanju posuđenica koje imaju slovo x, koje se izgovara kao ks, u hrvatskome standardnom jeziku to slovo treba zamijeniti skupinom slova ks jer slovo x ne pripada hrvatskoj latiničnoj abecedi. Tako je umjesto index u svim značenjima te riječi pravilno pisati indeks. To se pravilo ne odnosi na strana imena koja se u hrvatskome jeziku pišu izvorno, na jeziku iz kojega potječu, dakle u pismu zadržavaju slovo x, npr. Saint-Exupéry, Anna Oxa, Alexandre Dumas, braća Ma...