Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

10.12. > 10. prosinca / 10. 12.

U hrvatskome standardnom jeziku uobičajeno je da se u datiranju dokumenata i dopisa te u tekstu piše naziv mjeseca u genitivu, a ne njegov redni broj. Stoga bi u navedenoj poruci trebalo umjesto 10.12. pisati 10. prosinca. Ako bi zapis ipak iz kojega razloga morao ostati brojčani, između brojeva u datumu moraju stajati bjeline: 10. 12....

11. prosinac > 11. prosinca

U hrvatskome standardnom jeziku uobičajeno je da se u datiranju dokumenata i dopisa te u tekstu piše naziv mjeseca u genitivu, a ne njegov redni broj. Stoga bi primjerice umjesto 11. prosinac trebalo pisati 11. prosinca. Veljača je jedini mjesec označen imenicom ženskoga roda, pa se često i redni broj kojim se označuje dan u veljači pogrešno sklanja kao da je u ženskome rodu. Poruku Naći ćemo se 5. veljače. treba pročitati Naći ćemo se petoga veljače., a ne N...

11.30 sati > 11.30

Pogrešno je iza vremenskoga zapisa koji uključuje i minute pisati riječ sati jer je, primjerice, u ovome zapisu, riječ o 11 sati i 30 minuta....

1990-ih > 90-ih godina prošloga stoljeća

Zapis poput 1990-ih nije dobar u standardnome jeziku. Okvirna razdoblja koja se odnose na desetljeća treba zapisivati prema modelu 90-ih/devedesetih godina 20. stoljeća. To se pravilo temelji na činjenici da svaki zapis treba promatrati i kao zabilježenu izgovornu činjenicu te da se izraz tisuću devetsto devedesetih godina u govoru u pravilu ne upotrebljava. Ta se obitelj na naš otok doselila 1880-ih godina. > Ta se obitelj na naš otok doselila 80-ih/osamd...

20% > 20 %

Između broja i znaka za postotak piše se bjelina. To i nije pravopisno pitanje. Zbog praktičnosti, odnosno zbog toga što korisnici pravopisa nerijetko u njemu traže podatak o tome kako zapisati takav izraz, pravopis samo prenosi taj podatak iz međunarodnih norma kojima je propisan zapis s bjelinom između broja i znaka za postotak....

3.518 > 3,518

U pisanju decimalnih brojeva cijeli se brojevi razdvajaju od desetinskih s pomoću zareza, npr. 3,518. Takav način pisanja u skladu je s hrvatskom pravopisnom tradicijom. Do pisanja decimalnih brojeva s točkom, npr. 3.518, došlo je pod utjecajem engleskoga pravopisa. Takav zapis može dovesti do nejasnoća jer nije jasno je li riječ o razdvajanju tisućica od stotica, sati od minuta ili cijelih brojeva od desetina. Stoga je decimalni broj pogrešno pisati 3.518, a praviln...

90-ak

Tvorenice koje označuju približnu količinu i u kojima je prva sastavnica broj, pišu se sa spojnicom: 200-tinjak, 30-ak, 50-ih godina. Iza spojnice zapisuje se samo ono što ne pripada osnovi te, ako osnova završava na t, ne treba t ponavljati i u nastavku. Umjesto 10-tak, 50-tih treba pisati 10-ak, 50-ih....

A-vitamin > vitamin A

U hrvatskome standardnom jeziku umjesto polusloženice koju tvore veliko početno slovo koje označuje vrstu vitamina i riječ vitamin, npr. A-vitamin, C-vitamin, nazive vitamina pravilno je pisati kao izraz u kojemu je prva sastavnica imenica vitamin, a druga veliko slovo kojim se označuje određeni vitamin, primjerice vitamin A, vitamin C. Takav način zapisivanja naziva vitamina sustavan je za sve vitamine te se tako pravilno zapisuju i nazivi vitamina koji uz slovnu sadr...

accessoire/asesoar > (modni) dodatak/detalj/pribor

U francuskome se jeziku nazivom accessoires de mode označuju modni dodatci. U hrvatski se preuzima riječ accessoire u neprilagođenome liku accessoire, a katkad se prilagođuje i u asesoar. Upotrebljava se, vjerojatno i pod utjecajem engleskoga, u dva značenja: 1. ‘dodatak/detalj, u pravilu modni, npr. torbe, cipele, kravate, sunčane naočale, nakit, suncobran, kišobran, rukavice’ i 2. ‘oprema ili pribor za kuhinju, kupaonicu, mobitel, automobil’. U hrv...

adhezija

Jednačenje po zvučnosti ne zapisuje se u riječima latinskoga podrijetla koje počinju s ad-. Te riječi pišemo adherencija, adhezija, adpozicija, adsorbens, adstrat, a ne atherencija, athezija, atpozicija, atsorbens, atstrat....

adresa e-pošte > e-adresa

Izraz elektronička adresa skraćeno se piše e-adresa. Izraz elektronička pošta označuje način prenošenja poruka računalnim sustavom. Skraćeno ga pišemo e-pošta. Umjesto izraza adresa e-pošte bolje je pisati samo elektronička adresa ili e-adresa....

afterparty > zabava nakon posla/koncerta/događanja/zabave

Engleska riječ afterparty (after-party, after party ) novotvorenica je tvorena od sastavnica after ‘poslije’ i party ‘zabava’. Ona označuje zabavu koja se događa nakon kojega drugog događaja: nakon posla, koncerta, događanja ili druge zabave. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleske riječi afterparty bolje upotrijebiti koji od ovih hrvatskih izraza: zabava nakon posla /koncerta/događanja/zabave....

aktuelan > aktualan

Pridjev aktualan internacionalizam je koji potječe od latinskoga pridjeva actualis i znači ‘sadašnji, suvremeni’. Tvoren je odbacivanjem latinskoga završetka -is i dodavanjem pridjevnoga završetka -an. U standardnome je jeziku pogrešno upotrebljavati oblik aktuelan, koji je u hrvatski ušao iz njemačkoga (aktuell) i francuskoga (actuel). Za pridjev aktualan vrijedi pravilo prema kojemu, kad internacionalizam preuzimamo i iz klasičnih jezika (latinskoga ili grčkog...

all-inclusive > sveobuhvatan / sa sveobuhvatnom ponudom

U engleskome jeziku izraz all inclusive upotrebljava se u značenju ‘koji uključuje sve ili svakoga’ i u užemu značenju ‘koji se odnosi na turističku uslugu u kojoj su hrana i piće te neke aktivnosti uključeni u ukupnu cijenu’, u kojemu se sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Izrazom all-inclusive označuje se najčešće poseban tip turističke ponude (all-inclusive usluga) ili hotelskoga smještaja (all-inclusive smješta , all-inclusive h...

anglosaksonski > anglosaski

Pridjevi anglosaksonski i anglosaski upotrebljavaju se u značenju ʻkoji se odnosi na pripadnike naroda kojima predci potječu iz Velike Britanije (Sjevernoamerikanci, Australci, Novozelenđani)ʼ. Pridjev anglosaksonski nastao je prema engleskome Anglo-Saxon, u kojemu se spajaju imena dvaju germanskih plemena koja se u hrvatskoj tradiciji zovu Angli i Sasi. Stoga je u spomenutome značenju bolje upotrebljavati pridjev anglosaski, tvoren od imenice Anglosasi, u čijim su osn...

Aninoga > Anina

U hrvatskome se standardnom jeziku posvojni pridjevi na -ov, -ev, -in, npr. bratov, stričev, Anin, sklanjaju samo po imeničkoj sklonidbi i u genitivu glase bratova, stričeva, Anina. Sklonidba tih pridjeva po pridjevnoj sklonidbi (npr. bratovoga, bratovomu; stričevoga, stričevomu; Aninoga, Aninomu) pripada razgovornomu funkcionalnom stilu. U hrvatskome standardnom jeziku nepravilno je Naći ćemo se na Markovome trgu., Upoznali smo Aninoga prijatelja., a pravilno je Naći...

antidatirati > antedatirati

Treba razlikovati značenje latinskih prefiksoida anti- i ante-. Anti- znači ‘protiv’, pa su npr. antiratni prosvjedi prosvjedi protiv rata. S prefiksoidom anti- tvorene su riječi antialkoholičar, antičestica, antidepresiv, antiglobalist, antitijelo itd. Posve drugo značenje ima prefiksoid ante- koji znači ‘prije’. Taj se prefiksoid nalazi u glagolu antedatirati, koji znači ‘staviti raniji datum umjesto stvarnoga’....

aplicirati na natječaj > prijaviti se na natječaj

Engleska riječ application znači ‘primjena, uporaba, molba, prijava’. S njom su tvorbeno povezani glagol to apply i pridjev applicable. U hrvatskome jeziku internacionalizam aplicirati ovisno o kontekstu znači ‘primijeniti’ ili ‘primjenjivati’. Pod utjecajem engleskoga jezika taj internacionalizam dobiva i značenje ‘prijaviti se’ i ‘prijavljivati se’, npr. aplicirati na natječaj za posao, aplicirati za članstvo u Europskoj uniji. U tome značenju u h...

arhiv i arhiva

Imenice arhiv i arhiva značenjski se razlikuju. Arhiv je imenica muškoga roda koja znači ‘ustanova odgovorna za čuvanje i davanje na korištenje arhivskoga gradiva’, npr. državni arhiv, povijesni arhiv. Arhiva je imenica ženskoga roda koja znači ‘mjesto u tvrtki ili ustanovi na kojemu se čuvaju zapisi te tvrtke ili ustanove’, npr. Odložio je zapisnik u arhivu. Imenica arhiva može se zamijeniti imenicom pismohrana. Pogrešno je obnoviti prostorije državne ar...

arhivski i arhivistički

Pridjev arhivski znači ‘koji se odnosi na arhiv’, a arhivistički ‘koji se odnosi na arhivistiku i arhiviste’. Stoga je gradivo koje se čuva u arhivu arhivsko gradivo, a rječnik u kojemu je navedeno nazivlje koje pripada arhivistici arhivistički rječnik. NE DA arhivističko gradivo arhivsko društvo arhivski skup arhivsko gradivo arhivističko društvo arhivistički skup...

attachment > privitak

Engleska riječ attachment znači ‘pripojenje, pričvršćenje, pridodavanje, privjesak, privrženost, ljubav, zapljena, dodatni uređaj, priključak’. U hrvatskome se jeziku upotrebljava samo u neprilagođenu liku (attachment) i samo u značenju ‘dodatak uz e-poruku’. U tome se značenju zamjenjuje nazivima dodatak i privitak. Budući da je naziv privitak u tome značenju jednoznačniji i mnogo češći od naziva dodatak, preporučujemo njegovu uporabu u hrvatskome s...

audiozapis

Riječi kao audiobilježnica, audioizlaz, audiozapis sastoje se od prefiksoida (audio) i osnove (bilježnica, izlaz, zapis). Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove i ne dolazi samostalno. Iza prefiksoida ne piše se bjelina ni spojnica, pa je pogrešno pisati npr. audio zapis ili audio-zapis. audiobilježnica audioknjiga audiotehnika audioizlaz audiosnimka audi...

auto

Imenica auto skraćeni je oblik imenice automobil. U hrvatskome standardnom jeziku imenica auto muškoga je roda i sklanja se ovako: N auto, G auta, D autu, A auto, L autu, I autom, mn. N auti, G auta, D autima, A aute, L autima, I autima. Nepravilno je imenicu auto upotrebljavati kao imenicu srednjega roda s nominativom množine auta. Takva je uporaba područno obilježena. Umjesto Kupio sam novo auto., U prodavaonicu su stigla nova auta., pravilno je: Kupio sam novi auto., ...

auto bomba

U hrvatskome jeziku u istome se značenju upotrebljavaju riječi autobomba, auto-bomba, auto bomba. Auto bomba improvizirana je eksplozivna naprava koja se postavlja u automobil ili koje drugo vozilo (kombi, kamion itd.). Tu je sastavnica auto istoznačna pridjevu automobilski, a ne pridjevu automatski. Riječ je zapravo o automobilu koji je ujedno i bomba, pa se taj naziv pravopisno uklapa u niz imenica koje označuju jedan pojam, imaju dva naglaska i obje se sklanjaju: brod...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje