Pročitaj više o virus zapadnoga Nila > virus Zapadnoga Nila

virus zapadnoga Nila > virus Zapadnoga Nila

Izraz Zapadni Nil u nazivu virusa ne označava zapadni tok rijeke Nila, zbog čega se katkad pogrešno pretpostavlja da treba pisati virus zapadnoga Nila, nego označava službeno ime pokrajine/regije u državi Ugandi u Africi, u kojoj se taj virus prvi put pojavio 30-ih godina 20. stoljeća. U skladu s pravilom da se u službenim višerječnim zemljopisnim imenima područja i pokrajina velikim početnim slovom piše prva riječ te riječ koja je i sama ime, piše se i ime te regije Zapadni Nil te je pravilno pisati virus Zapadnoga Nila. Od imena Zapadni Nil moguće je...

Pročitaj više o Zapadna Europa > zapadna Europa

Zapadna Europa > zapadna Europa

U skladu s pravopisnim pravilom da se malim početnim slovom pišu riječi koje etnički, gospodarski, kulturološki ili politički određuju zemljopisno ime (donje Međimurje, gornja Posavina, hrvatsko Podunavlje, istočna Europa, južni Jadran, sjeverna Istra, srednja Dalmacija, srednji Jadran, zapadna Europa, zapadna Slavonija), ali nisu dio kakva službenoga zemljopisnoga ili povijesnoga imena (npr. pov. Zapadno Rimsko Carstvo, planinski masiv Zapadni Kordiljeri, pokrajina Zapadni Nil u Ugandi), pravilno je pisati i zapadna Europa jer se pridjevom zapadni samo prost...

10.12. > 10. prosinca / 10. 12.

U hrvatskome standardnom jeziku uobičajeno je da se u datiranju dokumenata i dopisa te u tekstu piše naziv mjeseca u genitivu, a ne njegov redni broj. Stoga bi u navedenoj poruci trebalo umjesto 10.12. pisati 10. prosinca. Ako bi zapis ipak iz kojega razloga morao ostati brojčani, između brojeva u datumu moraju stajati bjeline: 10. 12....

11. prosinac > 11. prosinca

U hrvatskome standardnom jeziku uobičajeno je da se u datiranju dokumenata i dopisa te u tekstu piše naziv mjeseca u genitivu, a ne njegov redni broj. Stoga bi primjerice umjesto 11. prosinac trebalo pisati 11. prosinca. Veljača je jedini mjesec označen imenicom ženskoga roda, pa se često i redni broj kojim se označuje dan u veljači pogrešno sklanja kao da je u ženskome rodu. Poruku Naći ćemo se 5. veljače. treba pročitati Naći ćemo se petoga veljače., a ne N...

11.30 sati > 11.30

Pogrešno je iza vremenskoga zapisa koji uključuje i minute pisati riječ sati jer je, primjerice, u ovome zapisu, riječ o 11 sati i 30 minuta....

1990-ih > 90-ih godina prošloga stoljeća

Zapis poput 1990-ih nije dobar u standardnome jeziku. Okvirna razdoblja koja se odnose na desetljeća treba zapisivati prema modelu 90-ih/devedesetih godina 20. stoljeća. To se pravilo temelji na činjenici da svaki zapis treba promatrati i kao zabilježenu izgovornu činjenicu te da se izraz tisuću devetsto devedesetih godina u govoru u pravilu ne upotrebljava. Ta se obitelj na naš otok doselila 1880-ih godina. > Ta se obitelj na naš otok doselila 80-ih/osamd...

20% > 20 %

Između broja i znaka za postotak piše se bjelina. To i nije pravopisno pitanje. Zbog praktičnosti, odnosno zbog toga što korisnici pravopisa nerijetko u njemu traže podatak o tome kako zapisati takav izraz, pravopis samo prenosi taj podatak iz međunarodnih norma kojima je propisan zapis s bjelinom između broja i znaka za postotak....

3.518 > 3,518

U pisanju decimalnih brojeva cijeli se brojevi razdvajaju od desetinskih s pomoću zareza, npr. 3,518. Takav način pisanja u skladu je s hrvatskom pravopisnom tradicijom. Do pisanja decimalnih brojeva s točkom, npr. 3.518, došlo je pod utjecajem engleskoga pravopisa. Takav zapis može dovesti do nejasnoća jer nije jasno je li riječ o razdvajanju tisućica od stotica, sati od minuta ili cijelih brojeva od desetina. Stoga je decimalni broj pogrešno pisati 3.518, a praviln...

90-ak

Tvorenice koje označuju približnu količinu i u kojima je prva sastavnica broj, pišu se sa spojnicom: 200-tinjak, 30-ak, 50-ih godina. Iza spojnice zapisuje se samo ono što ne pripada osnovi te, ako osnova završava na t, ne treba t ponavljati i u nastavku. Umjesto 10-tak, 50-tih treba pisati 10-ak, 50-ih....

A-vitamin > vitamin A

U hrvatskome standardnom jeziku umjesto polusloženice koju tvore veliko početno slovo koje označuje vrstu vitamina i riječ vitamin, npr. A-vitamin, C-vitamin, nazive vitamina pravilno je pisati kao izraz u kojemu je prva sastavnica imenica vitamin, a druga veliko slovo kojim se označuje određeni vitamin, primjerice vitamin A, vitamin C. Takav način zapisivanja naziva vitamina sustavan je za sve vitamine te se tako pravilno zapisuju i nazivi vitamina koji uz slovnu sadr...

accessoire/asesoar > (modni) dodatak/detalj/pribor

U francuskome se jeziku nazivom accessoires de mode označuju modni dodatci. U hrvatski se preuzima riječ accessoire u neprilagođenome liku accessoire, a katkad se prilagođuje i u asesoar. Upotrebljava se, vjerojatno i pod utjecajem engleskoga, u dva značenja: 1. ‘dodatak/detalj, u pravilu modni, npr. torbe, cipele, kravate, sunčane naočale, nakit, suncobran, kišobran, rukavice’ i 2. ‘oprema ili pribor za kuhinju, kupaonicu, mobitel, automobil’. U hrv...

adhezija

Jednačenje po zvučnosti ne zapisuje se u riječima latinskoga podrijetla koje počinju s ad-. Te riječi pišemo adherencija, adhezija, adpozicija, adsorbens, adstrat, a ne atherencija, athezija, atpozicija, atsorbens, atstrat....

adresa e-pošte > e-adresa

Izraz elektronička adresa skraćeno se piše e-adresa. Izraz elektronička pošta označuje način prenošenja poruka računalnim sustavom. Skraćeno ga pišemo e-pošta. Umjesto izraza adresa e-pošte bolje je pisati samo elektronička adresa ili e-adresa....

afterparty > zabava nakon posla/koncerta/događanja/zabave

Engleska riječ afterparty (after-party, after party ) novotvorenica je tvorena od sastavnica after ‘poslije’ i party ‘zabava’. Ona označuje zabavu koja se događa nakon kojega drugog događaja: nakon posla, koncerta, događanja ili druge zabave. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto engleske riječi afterparty bolje upotrijebiti koji od ovih hrvatskih izraza: zabava nakon posla /koncerta/događanja/zabave....

aktuelan > aktualan

Pridjev aktualan internacionalizam je koji potječe od latinskoga pridjeva actualis i znači ‘sadašnji, suvremeni’. Tvoren je odbacivanjem latinskoga završetka -is i dodavanjem pridjevnoga završetka -an. U standardnome je jeziku pogrešno upotrebljavati oblik aktuelan, koji je u hrvatski ušao iz njemačkoga (aktuell) i francuskoga (actuel). Za pridjev aktualan vrijedi pravilo prema kojemu, kad internacionalizam preuzimamo i iz klasičnih jezika (latinskoga ili grčkog...

all-inclusive > sveobuhvatan / sa sveobuhvatnom ponudom

U engleskome jeziku izraz all inclusive upotrebljava se u značenju ‘koji uključuje sve ili svakoga’ i u užemu značenju ‘koji se odnosi na turističku uslugu u kojoj su hrana i piće te neke aktivnosti uključeni u ukupnu cijenu’, u kojemu se sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Izrazom all-inclusive označuje se najčešće poseban tip turističke ponude (all-inclusive usluga) ili hotelskoga smještaja (all-inclusive smješta , all-inclusive h...

anglosaksonski > anglosaski

Pridjevi anglosaksonski i anglosaski upotrebljavaju se u značenju ʻkoji se odnosi na pripadnike naroda kojima predci potječu iz Velike Britanije (Sjevernoamerikanci, Australci, Novozelenđani)ʼ. Pridjev anglosaksonski nastao je prema engleskome Anglo-Saxon, u kojemu se spajaju imena dvaju germanskih plemena koja se u hrvatskoj tradiciji zovu Angli i Sasi. Stoga je u spomenutome značenju bolje upotrebljavati pridjev anglosaski, tvoren od imenice Anglosasi, u čijim su osn...

Aninoga > Anina

U hrvatskome se standardnom jeziku posvojni pridjevi na -ov, -ev, -in, npr. bratov, stričev, Anin, sklanjaju samo po imeničkoj sklonidbi i u genitivu glase bratova, stričeva, Anina. Sklonidba tih pridjeva po pridjevnoj sklonidbi (npr. bratovoga, bratovomu; stričevoga, stričevomu; Aninoga, Aninomu) pripada razgovornomu funkcionalnom stilu. U hrvatskome standardnom jeziku nepravilno je Naći ćemo se na Markovome trgu., Upoznali smo Aninoga prijatelja., a pravilno je Naći...

antidatirati > antedatirati

Treba razlikovati značenje latinskih prefiksoida anti- i ante-. Anti- znači ‘protiv’, pa su npr. antiratni prosvjedi prosvjedi protiv rata. S prefiksoidom anti- tvorene su riječi antialkoholičar, antičestica, antidepresiv, antiglobalist, antitijelo itd. Posve drugo značenje ima prefiksoid ante- koji znači ‘prije’. Taj se prefiksoid nalazi u glagolu antedatirati, koji znači ‘staviti raniji datum umjesto stvarnoga’....

aplicirati na natječaj > prijaviti se na natječaj

Engleska riječ application znači ‘primjena, uporaba, molba, prijava’. S njom su tvorbeno povezani glagol to apply i pridjev applicable. U hrvatskome jeziku internacionalizam aplicirati ovisno o kontekstu znači ‘primijeniti’ ili ‘primjenjivati’. Pod utjecajem engleskoga jezika taj internacionalizam dobiva i značenje ‘prijaviti se’ i ‘prijavljivati se’, npr. aplicirati na natječaj za posao, aplicirati za članstvo u Europskoj uniji. U tome značenju u h...

arhiv i arhiva

Imenice arhiv i arhiva značenjski se razlikuju. Arhiv je imenica muškoga roda koja znači ‘ustanova odgovorna za čuvanje i davanje na korištenje arhivskoga gradiva’, npr. državni arhiv, povijesni arhiv. Arhiva je imenica ženskoga roda koja znači ‘mjesto u tvrtki ili ustanovi na kojemu se čuvaju zapisi te tvrtke ili ustanove’, npr. Odložio je zapisnik u arhivu. Imenica arhiva može se zamijeniti imenicom pismohrana. Pogrešno je obnoviti prostorije državne ar...

arhivski i arhivistički

Pridjev arhivski znači ‘koji se odnosi na arhiv’, a arhivistički ‘koji se odnosi na arhivistiku i arhiviste’. Stoga je gradivo koje se čuva u arhivu arhivsko gradivo, a rječnik u kojemu je navedeno nazivlje koje pripada arhivistici arhivistički rječnik. NE DA arhivističko gradivo arhivsko društvo arhivski skup arhivsko gradivo arhivističko društvo arhivistički skup...

attachment > privitak

Engleska riječ attachment znači ‘pripojenje, pričvršćenje, pridodavanje, privjesak, privrženost, ljubav, zapljena, dodatni uređaj, priključak’. U hrvatskome se jeziku upotrebljava samo u neprilagođenu liku (attachment) i samo u značenju ‘dodatak uz e-poruku’. U tome se značenju zamjenjuje nazivima dodatak i privitak. Budući da je naziv privitak u tome značenju jednoznačniji i mnogo češći od naziva dodatak, preporučujemo njegovu uporabu u hrvatskome s...

audiozapis

Riječi kao audiobilježnica, audioizlaz, audiozapis sastoje se od prefiksoida (audio) i osnove (bilježnica, izlaz, zapis). Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove i ne dolazi samostalno. Iza prefiksoida ne piše se bjelina ni spojnica, pa je pogrešno pisati npr. audio zapis ili audio-zapis. audiobilježnica audioknjiga audiotehnika audioizlaz audiosnimka audi...

auto

Imenica auto skraćeni je oblik imenice automobil. U hrvatskome standardnom jeziku imenica auto muškoga je roda i sklanja se ovako: N auto, G auta, D autu, A auto, L autu, I autom, mn. N auti, G auta, D autima, A aute, L autima, I autima. Nepravilno je imenicu auto upotrebljavati kao imenicu srednjega roda s nominativom množine auta. Takva je uporaba područno obilježena. Umjesto Kupio sam novo auto., U prodavaonicu su stigla nova auta., pravilno je: Kupio sam novi auto., ...

auto bomba

U hrvatskome jeziku u istome se značenju upotrebljavaju riječi autobomba, auto-bomba, auto bomba. Auto bomba improvizirana je eksplozivna naprava koja se postavlja u automobil ili koje drugo vozilo (kombi, kamion itd.). Tu je sastavnica auto istoznačna pridjevu automobilski, a ne pridjevu automatski. Riječ je zapravo o automobilu koji je ujedno i bomba, pa se taj naziv pravopisno uklapa u niz imenica koje označuju jedan pojam, imaju dva naglaska i obje se sklanjaju: brod...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje