Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

doprinijeti i pridonijeti

I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati manja prednost na temelju činjenice da ima potpunije tvorbeno gnijezdo (u njemu je, primjerice, imenica doprinos), a glagolu pridonijeti na temelju tradicije koja mu je dugo davala prednost pred glagolom doprinijeti. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati....

Down(-)sindrom > Downov sindrom

Naziv Down(-)sindrom označuje kromosomski poremećaj koji nastaje zbog viška jednoga kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. To je eponimni naziv jer sadržava prezime liječnika Johna Langdona Downa, koji je prvi opisao taj sindrom. Za eponimne nazive, u skladu s općim sintaktičkim pravilima hrvatskoga standardnog jezika, preporučuje se struktura pridjev izveden od imena čovjeka (izumitelja, osnivača i sl.) + imenica, npr. Charpyjev bat, Hookeov ...

downloadati > preuzeti

Glagol to download u engleskome znači ‘preuzeti/preuzimati dokument/datoteku s interneta na osobno računalo’. Taj je glagol preuzet u hrvatski jezik kao downloadati ili rjeđe downloadirati. Također se upotrebljava i glagolska imenica downloadanje/downloadiranje. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati glagole preuzeti i preuzimati te glagolsku imenicu preuzimanje....

dozrijeti > dozreti

Osnova glagola dozreti i sazreti jest zre (dozreti, sazreti), a nije zrije (dozrijeti, sazrijeti). U nesvršenim se parnjacima tih glagola odraz jata dulji te oni glase dozrijevati, sazrijevati....

dozvoliti > dopustiti

Glagol dozvoliti preuzet je u hrvatski jezik iz ruskoga. Umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrebljavati glagol dopustiti. Pogrešno je Dozvolite da vam se obratim., a pravilno Dopustite da vam se obratim. Od glagola dozvoliti izvedena je imenica dozvola, a od glagola dopustiti imenica dopuštenje. Obje imenice pripadaju standardnomu jeziku i u njemu se značenjski razlikuju. Dozvola je ‘isprava kojom se dopušta obavljanje kakve radnje ili posla’, a do...

Dragi svi > Poštovani kolege / Dragi kolege

Oslovljavanje s Dragi svi (doslovan prijevod engleskoga Dear all) nije primjereno u poslovnoj komunikaciji. Umjesto toga poslovnu e-poruku treba započeti s Poštovani kolege ili Dragi kolege....

drone/dron > bespilotna letjelica

U engleskome jeziku riječ drone označuje truta, lijenčinu, gotovana. To je i žargonski izraz za letjelicu koja se u engleskome standardnom jeziku naziva unmanned aerial vehicle. U hrvatskome se ta riječ najčešće piše dron te se upotrebljava u značenju letjelice u kojoj nema posade, ali koja se može nadzirati na daljinu ili letjeti samostalno prema programiranome planu. U tome je značenju riječ dron bolje zamijeniti nazivom bespilotna letjelica....

drška > držak

Riječ držak označuje ‘dio predmeta koji se drži ili prihvaća rukom kako bi se tim predmetom moglo rukovati’. Iz tradicijskih i terminoloških razloga hrvatskomu standardnom jeziku pripada riječ držak, a ne pripada mu riječ drška. Dakle, umjesto slomljena drška, primiti nož za dršku treba slomljen držak, primiti nož za držak. N G D A L I jednina držak drš...

drugačiji > drukčiji

Iako i pridjev drugačiji i pridjev drukčiji te prilog drugačije i prilog drukčije pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku zbog tradicijskih razloga manja se normativna prednost u strožim stilovima standardnoga jezika (publicističkome, administrativnome i znanstvenome) daje pridjevu drukčiji i prilogu drukčije....

drugi najbolji > drugi

Pod utjecajem engleskoga jezika sve češće se u hrvatskome pojavljuju konstrukcije koje imaju ustroj redni broj + najbolji (prema engleskome second-best, third-best…), npr. drugi najbolji, treći najbolji, četvrti najbolji . Rečenice Naši su učenici drugi najbolji na matematičkoj olimpijadi ., Naš je trkač treći najbolji na natjecanju. u hrvatskome standardnom jeziku trebaju glasiti Naši su učenici drugi na Matematičkoj olimpijadi. , Naš je trkač treć...

drveta i drva

Riječ drvo može označavati stablo, a može označavati i gradivo koje se dobiva sječom stabala. Ovisno o tome o kojemu je značenju riječ, razlikuju se i oblici riječi drvo. U prvome slučaju (kad je riječ o stablu) genitiv glasi drveta, npr. Djeca trče oko drveta. U drugome slučaju (kad je riječ o gradivu) genitiv glasi drva, npr. Stol je načinjen od drva. drvo ‘višegodišnja biljka s korijenom, deblom i krošnjom, stablo’ drvo ...

dućan > prodavaonica, trgovina

Turcizam dućan ne treba upotrebljavati u hrvatskome standardnom jeziku. On je kolokvijalizam i upotrebljava se samo u neformalnome razgovoru. U službenoj uporabi umjesto riječi dućan u značenju ‘mjesto u/na kojemu se što prodaje’ pravilno je upotrebljavati riječi prodavaonica ili trgovina....

duljina i dužina

Imenice duljina i dužina u hrvatskome standardnom jeziku istoznačnice su u značenjima ‘udaljenost između dviju krajnjih točaka’ (npr. duljina/dužina ceste ) ili ‘trajanje vremenskoga odsječka u kojemu se što događa’ (npr. duljina/dužina kazališne predstave). Međutim, u nazivlju pojedinih struka treba razlikovati uporabu tih imenica. U zemljopisnome nazivlju prednost treba dati nazivu zemljopisna dužina ‘kutna udaljenost neke točke na Zemlji od...

dva, dvije, oba, obje

Riječ dva (a tako i oba) ima različite oblike za muški i srednji rod te za ženski rod. Uz nominativ, akuzativ i vokativ te riječi imenica koja znači ono što se broji stoji u dvojini (koja je u muškome i srednjemu rodu jednaka genitivu jednine, a u ženskome rodu jednaka je nominativu množine). Često se umjesto odgovarajućih oblika upotrebljava tzv. okamenjeni akuzativ, npr. Došao je s dva prijatelja., Na obje slike vidi se grad. U stilski biranome izričaju te je ...

DVD-i > DVD-ovi

Pokrata DVD nastala je prema engleskome nazivu digital video disc (u hrvatskome digitalni videodisk) i u hrvatskome se čita de-ve-de. Budući da se pokrata de-ve-de slovka te svaki slog ima svoj naglasak, na nju se primjenjuje pravilo koje se odnosi na jednosložne imenice muškoga roda, tj. takve riječi imaju dugu množinu. Množina od DVD je, dakle, DVD-ovi, a nije DVD-i....

dvodimenzionalni > dvodimenzijski

Od imenice dimenzija u hrvatskome se standardnom jeziku odnosni pridjev izvodi dodavanjem sufiksa -ski na imensku osnovu i glasi dimenzijski (dimenzijski model, dimenzijske promjene, dimenzijska tablica). Nepravilno je upotrebljavati pridjevni oblik dimenzionalan/dimenzionalni tvoren prema engleskome pridjevu dimensional. Umjesto dvodimenzionalni (dvodimenzionalni prikaz), trodimenzionalan (trodimenzionalna slika), četverodimenzionalan (četverodimenzionalni ultrazvuk) pravi...

dvojica, dvije, dvoje

Riječi dvojica, dvije i dvoje označuju da je netko ili nešto u skupini s još jednom osobom ili predmetom. Međutim, te se riječi ipak značenjski razlikuju. Dvojica se odnosi na skupinu muških osoba te govorimo o dvojici dječaka i dvojici muškaraca , dvije se odnosi na skupinu ženskih osoba ili stvari označenih imenicom ženskoga roda te govorimo o dvjema djevojčicama i dvjema stolicama , a dvoje se odnosi na skupinu osoba različita spola ili na dvije aps...

dvolitarski > dvolitreni

Pridjev dvolitarski izveden je od riječi litar, a pridjev dvolitreni od riječi litra. S obzirom na to da hrvatskomu standardnom jeziku pripada riječ litra, a ne pripada mu riječ litar, u njemu treba upotrebljavati pridjev dvolitreni izveden od imenice litra. NE polulitarski trolitarski stolitarski DA polulitreni trolitreni stolitreni...

e-mail > e-pošta, e-poruka, e-adresa

Engleski naziv e-mail tvoren je od predmetka e-, koji je nastao kraćenjem pridjeva electronic, i imenice mail, koja znači ‘pošta’. Naziv e-mail u engleskome ima dva temeljna značenja: ̒sustav za prijenos poruka s pomoću računala ili terminala spojenih na neku komunikacijsku mrežu’ i ‘poruka koja se prenosi tim sustavom’. U hrvatskome se jeziku upotrebljava tuđica e-mail (ili samo mail/mejl) i domaći nazivi e-pošta, elektronička pošta, e-poruka, elektron...

early bird > rana kupnja/uplata

Engleska sveza early bird sastoji se od pridjeva early, koji znači ‘rani’ i imenice bird, koja znači ‘ptica’. U hrvatskome se early bird sve češće nalazi u svezama early bird rezervacija/ulaznica/prijava/kotizacija/popust/cijena/paket. Sveza je nastala kraćenjem poslovice The early bird catches the worm., koja doslovno znači ‘Rana ptica ulovi crva.’, a na hrvatski bi se mogla prevesti poslovicom Tko rano rani, dvije sreće grabi. Tim se izrazom želi reći ...

editirati > urediti/uređivati

Glagol editirati internacionalizam je latinskoga podrijetla. U hrvatskome se jeziku pod utjecajem engleskoga jezika upotrebljava u značenju ‘prirediti/priređivati tekst u kojemu računalnom programu’. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti naziv urediti/uređivati (tekst)....

educirati (se)

Od imenice edukacija tvore se s pomoću sufiksa -irati glagoli educirati i educirati se. Ti su glagoli dvovidni, odnosno, ovisno o kontekstu, svršeni ili nesvršeni. Oni zamjenjuju niz hrvatskih glagola i sveza. Katkad se glagol educirati upotrebljava u značenju ‘predavati na radionici/seminaru, na radionici/seminaru poučavati koga čemu’, a glagol educirati se u značenju ‘pohađati radionicu/seminar, na radionici/seminaru naučiti što’. U tim se značenj...

edukacija > obrazovanje, izobrazba; radionica, seminar, tečaj

Riječ edukacija u hrvatskome je jeziku internacionalizam latinskoga podrijetla koji se upotrebljava u značenju ‘proces organiziranoga i namjernoga razvoja kognitivnih svojstava ličnosti’. U tome je značenju istoznačna s hrvatskom riječju obrazovanje. Pod utjecajem engleskoga jezika značenje se riječi edukacija širi, pa se ona upotrebljava i u značenju ‘vrsta obrazovanja koje se temelji na odabranim stručnim sadržajima i kojom se osoba osposobljava za određe...

edukativni > edukacijski/obrazovni

Od imenice edukacija u hrvatskome standardnom jeziku odnosni se pridjev tvori sufiksom -ski, koji se dodaje na imeničku osnovu. Stoga je pogrešno upotrebljavati pridjev edukativni, a pravilno je upotrebljavati pridjev edukacijski. Međutim, budući da je bolje internacionalizam edukacija zamijeniti domaćim nazivom obrazovanje, bolje je pridjev edukacijski zamijeniti pridjevom obrazovni (npr. obrazovne igre, obrazovni sadržaji). Sveze kao edukativni seminari/r...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje