virus zapadnoga Nila > virus Zapadnoga Nila

Izraz Zapadni Nil u nazivu virusa ne označava zapadni tok rijeke Nila, zbog čega se katkad pogrešno pretpostavlja da treba pisati virus zapadnoga Nila, nego označava službeno ime pokrajine/regije u državi Ugandi u Africi, u kojoj se taj virus prvi put pojavio 30-ih godina 20. stoljeća. U skladu s pravilom da se u službenim višerječnim zemljopisnim imenima područja i pokrajina velikim početnim slovom piše prva riječ te riječ koja je i sama ime, piše se i ime te regije Zapadni Nil te je pravilno pisati virus Zapadnoga Nila. Od imena Zapadni Nil moguće je...

Zapadna Europa > zapadna Europa

U skladu s pravopisnim pravilom da se malim početnim slovom pišu riječi koje etnički, gospodarski, kulturološki ili politički određuju zemljopisno ime (donje Međimurje, gornja Posavina, hrvatsko Podunavlje, istočna Europa, južni Jadran, sjeverna Istra, srednja Dalmacija, srednji Jadran, zapadna Europa, zapadna Slavonija), ali nisu dio kakva službenoga zemljopisnoga ili povijesnoga imena (npr. pov. Zapadno Rimsko Carstvo, planinski masiv Zapadni Kordiljeri, pokrajina Zapadni Nil u Ugandi), pravilno je pisati i zapadna Europa jer se pridjevom zapadni samo prost...

DVD-i > DVD-ovi

Pokrata DVD nastala je prema engleskome nazivu digital video disc (u hrvatskome digitalni videodisk) i u hrvatskome se čita de-ve-de. Budući da se pokrata de-ve-de slovka te svaki slog ima svoj naglasak, na nju se primjenjuje pravilo koje se odnosi na jednosložne imenice muškoga roda, tj. takve riječi imaju dugu množinu. Množina od DVD je, dakle, DVD-ovi, a nije DVD-i....

dvodimenzionalni > dvodimenzijski

Od imenice dimenzija u hrvatskome se standardnom jeziku odnosni pridjev izvodi dodavanjem sufiksa -ski na imensku osnovu i glasi dimenzijski (dimenzijski model, dimenzijske promjene, dimenzijska tablica). Nepravilno je upotrebljavati pridjevni oblik dimenzionalan/dimenzionalni tvoren prema engleskome pridjevu dimensional. Umjesto dvodimenzionalni (dvodimenzionalni prikaz), trodimenzionalan (trodimenzionalna slika), četverodimenzionalan (četverodimenzionalni ultrazvuk) pravi...

dvojica, dvije, dvoje

Riječi dvojica, dvije i dvoje označuju da je netko ili nešto u skupini s još jednom osobom ili predmetom. Međutim, te se riječi ipak značenjski razlikuju. Dvojica se odnosi na skupinu muških osoba te govorimo o dvojici dječaka i dvojici muškaraca, dvije se odnosi na skupinu ženskih osoba ili stvari označenih imenicom ženskoga roda te govorimo o dvjema djevojčicama i dvjema stolicama, a dvoje se odnosi na skupinu osoba različita spola ili na dvije apstraktne stv...

dvolitarski > dvolitreni

Pridjev dvolitarski izveden je od riječi litar, a pridjev dvolitreni od riječi litra. S obzirom na to da hrvatskomu standardnom jeziku pripada riječ litra, a ne pripada mu riječ litar, u njemu treba upotrebljavati pridjev dvolitreni izveden od imenice litra. NE polulitarski trolitarski stolitarski DA polulitreni trolitreni stolitreni...

e-mail > e-pošta, e-poruka, e-adresa

Engleski naziv e-mail tvoren je od predmetka e-, koji je nastao kraćenjem pridjeva electronic, i imenice mail, koja znači ‘pošta’. Naziv e-mail u engleskome ima dva temeljna značenja: ̒sustav za prijenos poruka s pomoću računala ili terminala spojenih na neku komunikacijsku mrežu’ i ‘poruka koja se prenosi tim sustavom’. U hrvatskome se jeziku upotrebljava tuđica e-mail (ili samo mail/mejl) i domaći nazivi e-pošta, elektronička pošta, e-poruka, elektron...

early bird > rana kupnja/uplata

Engleska sveza early bird sastoji se od pridjeva early, koji znači ‘rani’ i imenice bird, koja znači ‘ptica’. U hrvatskome se early bird sve češće nalazi u svezama early bird rezervacija/ulaznica/prijava/kotizacija/popust/cijena/paket. Sveza je nastala kraćenjem poslovice The early bird catches the worm., koja doslovno znači ‘Rana ptica ulovi crva.’, a na hrvatski bi se mogla prevesti poslovicom Tko rano rani, dvije sreće grabi. Tim se izrazom želi reći ...

editirati > urediti/uređivati

Glagol editirati internacionalizam je latinskoga podrijetla. U hrvatskome se jeziku pod utjecajem engleskoga jezika upotrebljava u značenju ‘prirediti/priređivati tekst u kojemu računalnom programu’. U hrvatskome je standardnom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti naziv urediti/uređivati (tekst)....

educirati (se)

Od imenice edukacija tvore se s pomoću sufiksa -irati glagoli educirati i educirati se. Ti su glagoli dvovidni, odnosno, ovisno o kontekstu, svršeni ili nesvršeni. Oni zamjenjuju niz hrvatskih glagola i sveza. Katkad se glagol educirati upotrebljava u značenju ‘predavati na radionici/seminaru, na radionici/seminaru poučavati koga čemu’, a glagol educirati se u značenju ‘pohađati radionicu/seminar, na radionici/seminaru naučiti što’. U tim se značenjima glag...

edukacija > obrazovanje, izobrazba; radionica, seminar, tečaj

Riječ edukacija u hrvatskome je jeziku internacionalizam latinskoga podrijetla koji se upotrebljava u značenju ‘proces organiziranoga i namjernoga razvoja kognitivnih svojstava ličnosti’. U tome je značenju istoznačna s hrvatskom riječju obrazovanje. Pod utjecajem engleskoga jezika značenje se riječi edukacija širi, pa se ona upotrebljava i u značenju ‘vrsta obrazovanja koje se temelji na odabranim stručnim sadržajima i kojom se osoba osposobljava za određe...

edukativni > edukacijski/obrazovni

Od imenice edukacija u hrvatskome standardnom jeziku odnosni se pridjev tvori sufiksom -ski, koji se dodaje na imeničku osnovu. Stoga je pogrešno upotrebljavati pridjev edukativni, a pravilno je upotrebljavati pridjev edukacijski. Međutim, budući da je bolje internacionalizam edukacija zamijeniti domaćim nazivom obrazovanje, bolje je pridjev edukacijski zamijeniti pridjevom obrazovni (npr. obrazovne igre, obrazovni sadržaji). Sveze kao edukativni seminari/radionice pleo...

edukator > voditelj radionice/tečaja/seminara

Riječ edukator izvedena je od riječi edukacija. Stoga ju je u hrvatskome standardnom jeziku kao i riječ edukacija dobro zamijeniti hrvatskom riječju. Umjesto riječi edukator bolje je, ovisno o tome u kojemu je značenju upotrijebljena, upotrebljavati dvorječne izraze voditelj radionice, voditelj tečaja odnosno voditelj seminara. Katkad se riječ edukator u značenju ‘osoba zadužena za savjetovanje, upućivanje te praćenje ili nadgledanje rada i ponašanja učenika,...

ekouzgoj 

Sastavnica eko- u riječima kao što su ekologija, ekofobija vezani je leksički morfem, prefiksoid grčkoga podrijetla, koji znači ‘kuća, dom, boravište, okoliš, mjesto za život’. Kad se taj prefiksoid dodaje osnovi domaćega podrijetla, on značenjski odgovara pridjevu ekološki. Prefiksoidi su nesamostalni elementi koji se pišu zajedno s riječju ispred koje dolaze, pa se tako piše i ekopamuk, ekosustav, ekovrećica. Tako se pišu i ako iza njih slijedi koji dru...

elektronska pošta > elektronička pošta

Pridjevi elektronski i elektronički odnosni su pridjevi koji imaju različito značenje. Elektronski znači ‘koji se odnosi na elektrone’, a elektronički ‘koji se odnosi na elektroniku’. Tako je glazba koja se temelji na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvuka elektronička glazba, a računalom se dobivaju i šalju elektroničke poruke. Mikroskop koji umjesto svjetlosti upotrebljava snop elektrona naziva se elektronski mikroskop, a uređaj za proizvodnju snop...

enklitike

Enklitike ili zanaglasnice riječi su koje se u izgovoru naslanjaju na riječi ispred sebe. One su najčešće skraćeni oblici pomoćnoga glagola biti (sam, si, je, smo, ste, su) i pomoćnoga glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će). U hrvatskome standardnom jeziku enklitika uz subjekt uz koji ne stoji atribut ni apozicija u pravilu dolazi na drugome mjestu u rečenici, odnosno iza prve naglašene riječi u rečenici s kojom čini naglasnu cjelinu, npr. Kašić je...

eshumacija > ekshumacija

Često se pri izgovoru ili pisanju riječi stranoga podrijetla izostavlja koji glas ili koje slovo. U latinskome prefiksu eks- katkad se nepravilno izostavlja glas ili slovo k, ali i glas ili slovo s. Umjesto eshumirati tijelo, esproprijacija zemljišta, ekcentrična osoba pravilno je ekshumirati tijelo, eksproprijacija zemljišta, ekscentrična osoba....

esproprijacija > eksproprijacija

U hrvatskome se jeziku zbog teško izgovorive suglasničke skupine neki internacionalizmi pogrešno izgovaraju i zapisuju, pa se umjesto pravilnoga lika eksproprijacija (‘oduzimanje prava na privatnu imovinu’) ta riječ često izgovara, pa i zapisuje, esproprijacija. Riječ eksproprijacija internacionalizam je latinskoga podrijetla (expropriare ‘izvlastiti’) i u hrvatskome se jeziku može zamijeniti riječima izvlaštenje i izvlašćivanje. Prvi je dio riječi eksprop...

Europska Unija > Europska unija

Europska unija nije država, nego gospodarska i politička organizacija, te, u skladu s pravopisnim pravilom da se u imenima naddržavnih zajednica ili organizacija samo prva riječ i riječ koja označuje ime pišu velikim početnim slovom, riječ unija treba pisati malim početnim slovom jer je to opća imenica, a ne ime. Pogrešno je Europska Unija, a pravilno je Europska unija....

event > događanje

Engleska imenica event znači ‘događaj, fenomen, posljedica, natjecanje’. Ta se riječ sve češće upotrebljava u hrvatskome jeziku. Event može biti svečanost, ceremonija, sportsko natjecanje, kongres, konferencija, izložba, festival ili zabava. Sva ta značenja u hrvatskome ima riječ događanje. Najčešće se riječ event upotrebljava u svezama upravljanje eventima, event menadžment te organizacija evenata. Umjesto toga možemo govoriti o upravlj...

factoring > otkup (nedospjelih) potraživanja

Engleski ekonomski naziv factoring označuje oblik kratkoročnoga financiranja koji se ostvaruje prodajom prava potraživanja ustanovi koja se bavi naplatom potraživanja. Factoring (u hrvatskim tekstovima pojavljuje se i u zapisu faktoring) katkad se definira kao otkup nedospjelih potraživanja, a katkad se ne ističe o kakvim je potraživanjima riječ (dospjelim ili nedospjelim). U hrvatskome standardnom jeziku svakako bi umjesto naziva factoring ili faktoring bolje bilo up...

fax > faks

U pisanju prihvaćenih posuđenica koje u izvornome zapisu imaju slovo x, to slovo treba zamijeniti skupinom slova ks. Tako umjesto telefax ili fax, ʻuređaj za prenošenje pisanih poruka ili slika u okviru telefonske mrežeʼ i ʻporuka odaslana istoimenim uređajemʼ, treba pisati telefaks ili faks. Dobio sam tvoj faks....

feedback > povratna informacija/obavijest; povratni signal

U engleskome jeziku riječ feedback označuje informaciju/obavijest ili kritiku koja se daje kako bi se što poboljšalo ili popravilo. Njome se također označuje i povrat u sustav ili proces te nepoželjan zvuk prouzročen signalom koji se vraća u elektronički zvučni sustav. U hrvatskome se jeziku riječ feedback najčešće upotrebljava u prvome navedenom značenju. U tome je značenju umjesto riječi feedback bolje upotrebljavati hrvatski izraz povratna informacija/oba...

filter > filtar

Riječ filtar dolazi od latinskoga filtrum. Pri preuzimanju imenica iz latinskoga nastavak se -um u pravilu izostavlja, npr. u aditorij, kurikul, metal, studij. Budući da tako dobivena osnova završava na tri suglasnika (ltr), umeće se nepostojani a, pa dobivamo riječ filtar. Riječ filter preuzeta je iz njemačkoga i engleskoga. Budući da u hrvatskome jeziku prednost imaju internacionalizmi preuzeti iz grčkoga ili latinskoga jezika u odnosu na riječi preuzete iz suvrem...

first minute > rana prijava/rezervacija/uplata

Engleska sveza first minute sastoji se od rednoga broja first, koji znači ‘prvi’ i imenice minute, koja znači ‘minuta’. U hrvatskome se first minute često nalazi u svezama first minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/ karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da onaj tko što rano uplati ili rezervira dobiva povoljniju cijenu. Dakle first minute znači popust za ranu prijavu, rezervaciju ili uplatu. Umjesto first minute lj...

fizikalni > fizički

Od imenice fizika, koja označuje znanstvenu disciplinu, sustavnom hrvatskom tvorbom tvori se odnosni pridjev fizički, koji znači ‘koji se odnosi na fiziku’. Po istome su modelu od riječi na -ika tvoreni odnosni pridjevi forenzički (od forenzika), gramatički (od gramatika), matematički (od matematika). Pridjev fizikalni nije nastao prema hrvatskim tvorbenim obrascima, nego jezičnim posuđivanjem. Iako pridjev fizički ima i drugo značenje, u kojemu je istoznačan ...