"lex" Agrokor i "lex" Todorić

Lex Agrokor i lex Todorić izrazi su kojima se neslužbeno označuje zakon o kojemu se trenutačno u medijima dosta piše i govori. Budući da je riječ o zakonu kojemu to nije službeno nego kolokvijalno ime, lex se piše malim slovom. S obzirom na to da je Agrokor/Todorić u tome izrazu nesklonjivi dio te da se riječi iz latinskoga u hrvatskome ne sklanjaju, taj se izraz ne sklanja. Pogrešno je npr.: donošenje lexa Todorić ili donošenje lex Todorića, a točno je: donošenje lex Todorić. U tom izrazu riječ lex treba pisati ukošenim slovima jer se ukošenim slovima...

standstill > mirovanje, razdoblje mirovanja

Engleska složenica standstill znači 'mrtva točka, zastoj, mirovanje'. Imenica standstill pripada općemu leksiku engleskoga jezika. U hrvatskome jeziku standstill se najčešće pojavljuje u pridjevnoj funkciji u svezama standstill aranžman, standstill ugovor i standstill sporazum, ali se katkad pojavljuje i samostalno sedmodnevni standstill počinje… U svim navedenim kontekstima standstill se odnosi na razdoblje u kojem se kreditori obvezuju da neće pokretati postupke tijekom kojega će se pokušati pronaći odgovarajuće rješenje. Dakle, standstill je mirovanje od...

infocentar

Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima značenje i nalazi se ispred tvorbene osnove. Iza nje se ne piše bjelina ni spojnica. Umjesto info centar ili info-centar, info linija ili info-linija, info pult ili info-pult treba pisati infocentar, infolinija, infopult. infocentar infolinija infoletak infopult...

informatički, informacijski, informativni

Riječi informatički, informacijski i informativni paronimi su, tj. imaju različita značenja, ali slično zvuče, pa se katkad u praksi zamjenjuju, odnosno jedna od njih upotrebljava se umjesto druge. Riječ informatički znači ‘koji se odnosi na informatiku’, riječ informacijski ‘koji se odnosi na informacije’, a riječ informativan/informativni ‘koji obiluje informacijama (podatcima, obavijestima)’. Stoga je dobro govoriti o npr. informativnome letku, ali i...

instantno > odmah, trenutačno

Engleskomu prilogu instantly u hrvatskome jeziku odgovaraju prilozi odmah, trenutačno. Prilog instantno ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku i u njemu ga ne treba upotrebljavati te umjesto da što treba poduzeti ili napraviti instantno, treba govoriti i pisati da što treba poduzeti ili napraviti odmah ili trenutačno. Pridjev instantani u njemu se upotrebljava samo da bismo označili da je priprema čega brza i jednostavna, npr. instantna kava, instantni čaj, instantna...

Internet > internet

Internet je računalna mreža koja povezuje velik broj korisnika širom svijeta. Naziv potječe iz engleskoga jezika i u njemu se piše Internet. U hrvatskome je u praksi potvrđeno pisanje i Internet i internet. Internet u prvome redu označuje tehnologiju i način komuniciranja, pa stoga taj naziv treba pisati malim slovom. Iako je internet jedna i jedinstvena mreža, ipak nije riječ o određenoj tvrtki koja bi imala i svojega osnivača, sjedište, osoblje, nije riječ o i...

internet-kafić > internetski kafić

Riječ internet često se pojavljuje i kao prvi element dvorječne sveze. Budući da se u takvim svezama riječ internet ne sklanja, treba ih pisati sa spojnicom, tj. kao polusloženice, npr. internet-kafić, internet-projekt, internet-veza, internet-zabava. Takve se polusloženice, kad god je to moguće, u hrvatskome standardnom jeziku zamjenjuju svezom pridjeva i imenice. Stoga je u njemu bolje upotrebljavati izraze internetski kafić, internetski projekt, internetska veza,...

ishitren > nepromišljen, nagao

Umjesto pridjeva ishitren, koji je čest u administrativnome i publicističkome stilu, u hrvatskome je standardnom jeziku pravilno upotrebljavati pridjeve nagao ili nepromišljen. Pogrešni su izrazi ishitrena odluka, ishitren zaključak, a pravilni su nagla/nepromišljena odluka, nagao/nepromišljen zaključak....

iskopirati > kopirati

Glagoli kopirati, generirati, koncentrirati, programirati dvovidni su glagoli, tj. i svršeni i nesvršeni glagoli. Njihova se svršenost ili nesvršenost prepoznaje u kontekstu, npr. Što radiš? Kopiram. (nesvršeni glagol) i Kad kopiram cijelu knjigu, doći ću do tebe. (svršeni glagol). U standardnome jeziku od dvovidnih se glagola ne bi trebali, dodavanjem prefikasa ili sufikasa, izvoditi svršeni ili nesvršeni glagoli. Svršeni i nesvršeni glagoli tvoreni od dvovidni...

ispravka > ispravak

Hrvatskomu standardnom jeziku pripada riječ ispravak, a ne pripada mu riječ ispravka. Umjesto unijeti ispravku, bez ispravke treba unijeti ispravak, bez ispravka. Riječ ispravak sklanja se ovako: N G D A L I jednina ispravak ispravka ispravku ispravak ispravku ispravkom množina ispravci ispravaka ispravcima i...

ispred > uime

Ispred je prijedlog koji označuje da tko ili što dospijeva s prednje strane koga ili čega ili da se što nalazi ili kreće s prednje strane koga ili čega. Nije ga dobro upotrebljavati u apstraktnome značenju, odnosno onda kad želimo reći da tko nastupa umjesto koga drugoga ili da zastupa kakvu skupinu. U tome značenju u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrebljavati prijedlog uime. Umjesto govoriti ispred razreda, pozdraviti goste ispred domaćina treba govoriti u...

istaći > istaknuti

Kad se od iste osnove tvore glagoli na -ći (dići, doseći, odmaći, taći, umaći itd.) i na -nuti (dignuti, dosegnuti, odmaknuti, dotaknuti, umaknuti itd.), u hrvatskome standardnom jeziku prednost imaju glagoli koji završavaju na -nuti. U skladu s navedenim pravilom umjesto glagola istaći (važno je istaći, posebno želim istaći) pravilno je upotrebljavati glagol istaknuti (važno je istaknuti, posebno želim istaknuti). Od toga se pravila izuzimaju glagoli s osnovama...

isticati i istjecati

Glagol isticati znači ‘davati čemu pozornost ili posebnu važnost, naglašavati’, npr. isticati svoje zasluge, isticala se lijepim glasom, ili ‘stavljati što na vidljivo mjesto’, npr. isticati zastavu. Glagol istjecati znači ‘izlaziti tekući ili cureći’, npr. Voda istječe iz slavine., ili ‘približavati se kraju’, npr. Istječe rok za žalbu. U prezentu se oblici glagola isticati katkad pogrešno upotrebljavaju umjesto oblika glagola istjecati. Umjesto ...

itd., i sl., i dr.

I je veznik koji povezuje riječi, označuje pridruživanje, dodavanje (crno i bijelo) ili zatvara niz u kojemu se nabraja više pojmova (Pozvao sam Anu, Ivana, Sanju i Petra.), te se u takvim primjerima ispred i ne piše zarez. Ako u nabrajanju nismo iscrpni i želimo naglasiti da se niz i dalje nastavlja, upotrijebit ćemo izraze i tako dalje, i slično, i drugo ili njihove kratice itd., i sl., i dr. Ispred njih se, kao ni ispred veznika i, ne piše zarez: Na izlet smo poni...

Ivo, Iva… > Ivo, Ive…

Jesmo li vidjeli Ivu ili Iva? Novost smo čuli od Mira ili Mire? Muška dvosložna imena s dugouzlaznim naglaskom na prvome slogu koja završavaju na -o (npr. Anto, Ivo, Drago, Miro, Pero) u hrvatskome se standardnom jeziku sklanjaju po e-sklonidbi (kao žena, G žene, D ženi...). Sklanjanje tih imena po a-sklonidbi (npr. N Ivo/Miro, G Iva/Mira, D Ivu/Miru, A Iva/Mira) stilski je obilježeno te područno i govorno ograničeno. N Ivo Anto M...

iziskivati > tražiti, zahtijevati

U hrvatskome standardnom jeziku rusizam iziskivati, koji je čest u publicističkome i administrativnome funkcionalnom stilu, treba zamijeniti hrvatskim glagolima tražiti ili zahtijevati. Umjesto Novi posao iziskuje mnogo vremena., Studij iziskuje dosta strpljenja. pravilno je Novi posao traži/zahtijeva mnogo vremena., Studij traži/zahtijeva dosta strpljenja....

između i među

Između je prijedlog koji povezuje dva pojma (staviti između zida i stola, povjerenje između sina i oca), a među povezuje više pojmova (izgubiti među knjigama, opustiti se među prijateljima). Ako se sudionici odnosa navode pojedinačno, upotrebljava se prijedlog između (Stajao je između prozora, vrata i ormara.)....

javna bilježnica

Sveza javni bilježnik znači ‘pravnik koji ima ured za ovjeru potpisa, sklapanje ugovora, vođenje ostavinskih rasprava i drugih pravnih postupaka’. Sustavnom tvorbom od imenice bilježnik tvori se imenica bilježnica, pa je javna bilježnica ‘pravnica koja ima ured za ovjeru potpisa, sklapanje ugovora, vođenje ostavinskih rasprava i drugih pravnih postupaka’. Jednako se tvore imenice autoprijevoznica, izvoznica, pomoćnica, poreznica, saveznica, vijećnica od autop...

jetra

U hrvatskome standardnom jeziku prednost treba dati imenici jetra ženskoga roda (npr. Boli me jetra.) pred imenicom jetra koja je plurale tantum srednjega roda (npr. Bole me jetra.). Imenica ženskoga roda ima dobro potvrđenu uporabu u svim padežima i u oba broja. Za razliku od nje imenica jetra srednjega roda rijetko je potvrđena u kosim padežima, osim u genitivu (jetara). Imenicu srednjega roda u standardnome jeziku treba upotrebljavati u frazemima preuzetim s kajkavsk...

Johnny, Johnnyja…

Imena muškoga roda koja u izgovoru završavaju na i (bez obzira na to kako završavaju u pismu jer se u mnogim stranim imenima završno i bilježi kao -y, -ie, -ea, -ee), sklanjaju se tako da se između osnove i nastavka umeće j i to se j bilježi u pismu. To vrijedi i za domaća i za strana imena. Ako se npr. -y na kraju imena čita kao j (kao u Kallay) ili je samo pravopisni znak (kao u mađarskome prezimenu Nagy, koje se čita Nađ), j se ne umeće: Nagy, Nagya, Nagyu…...

jugo

Imenica jugo u hrvatskome jeziku pojavljuje se kao imenica i muškoga i srednjega roda: Jugo je puhao cijelu noć. i Jugo je puhalo cijelu noć. S obzirom na to da je u množini samo imenica srednjega roda (Zimi, dok pušu juga i bure, nema ni turista.), prednost i u jednini ima srednji rod....

kabeli i kablovi

Imenica kabel znači ‘električni vod sastavljen od nekoliko međusobno izoliranih vodiča’. Pri tvorbi oblika te imenice često se griješi. Nominativ množine imenice kabel glasi kabeli jer se u hrvatskome standardnom jeziku glasovna promjena nepostojani e provodi samo u kajkavskim prezimenima i toponimima. Stoga elektronički uređaji imaju kabele, a vodu nosimo u kablovima. Imenice kabel i kabao sklanjaju se ovako: jednina množina ...

kablovska televizija > kabelska televizija

U hrvatskome jeziku postoji imenica kabao, koja znači ‘posuda za vodu’, i kabel, koja znači ‘čvrsto debelo uže izrađeno od spletenih žica’ i ‘električni vod sastavljen od nekoliko međusobno izoliranih vodiča’. Od imenice kabao odnosni je pridjev kablovski, a od imenice kabel kabelski. Budući da pridjev u svezi s imenicom televizija treba biti tvoren od kabel, točna je sveza kabelska televizija jer se u hrvatskome standardnom jeziku glasovna promjena gub...

kino

Imenica kino u hrvatskome je standardnom jeziku imenica srednjega roda. Uporaba imenice kino kao imenice muškoga roda u jednini (taj kino) područno je obilježena. Umjesto Otišao sam u novi kino., U gradu se otvorio novi kino. pravilno je Otišao sam u novo kino., U gradu se otvorilo novo kino. N G D A L I jednina kino kina kinu kino kinu kinom ...

klizak pločnik > sklizak pločnik

Pridjev klizak u značenju ‘koji potiče sklizanje, koji je takav da se na njemu može poskliznuti’ ne pripada standardnomu jeziku i treba ga u njemu zamijeniti pridjevom sklizak. Oprez, sklizak pod!...

knjigoveškinja

Imenica knjigoveža znači ‘obrtnik koji se bavi uvezivanjem knjiga’. Ta je imenica muškoga roda u jednini (taj knjigoveža), ali muškoga i ženskoga roda u množini (ti knjigoveže i te knjigoveže). Sustavnom tvorbom od imenice knjigoveža tvori se imenica knjigoveškinja, koja znači ‘obrtnica koja se bavi uvezivanjem knjiga’. Na isti se način tvori i imenica knjigovotkinja. Marko je knjigoveža, a Ana knjigoveškinja....