Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

Cedevitaši > cedevitaši

Neslužbeni i kolokvijalni nazivi pripadnika ili sljedbenika društvenih organizacija, udruga, stranaka, skupina, učenja, ideja i slično pišu se malim početnim slovom, npr. dinamovac (navijač Dinama), hajdukovac (navijač Hajduka), aristotelovac (sljedbenik Aristotelovih ideja), goranovac (član Akademskoga zbora Ivan Goran Kovačić). U skladu s tim pravilom malim se početnim slovom pišu i nazivi pripadnika/članova/igrača sportskih momčadi, npr. cedevitaši...

Celsiusov stupanj > Celzijev stupanj

Mjerna jedinica za izražavanje temperature, čija je oznaka °C, ime je dobila po švedskome fizičaru i astronomu Andersu Celsiusu. U hrvatskome standardnom jeziku naziv te mjerne jedinice ustaljeno se pojavljuje kao Celzijev stupanj iako bi on trebao glasiti Celsiusov stupanj. Tako bi posvojni pridjev u tome nazivu bio u skladu s drugim posvojnim pridjevima izvedenim od skandinavskih prezimena na -us, npr. Sibeliusove skladbe (prema skladatelju Jeanu Sibeliusu), Berzeliuso...

često puta > često

Prilog često znači ʻmnogo puta ili u malim vremenskim razmacimaʼ. Stoga je umjesto izraza često puta dovoljno upotrijebiti samo prilog često. Umjesto Često puta ručam u restoranu., Nina ga je često puta spominjala. treba Često ručam u restoranu., Nina ga je često spominjala. Često puta razmišljam o tebi. > Često razmišljam o tebi....

četvrti po redu > četvrti

Izraz četvrti po redu pleonastičan je, tj. u njemu se udvaja značenje: ako je netko četvrti (ili nešto četvrto), jasno je da je četvrti (četvrto) po redu. Stoga umjesto četvrti po redu treba govoriti i pisati samo četvrti....

chat > internetski razgovor / internetsko brbljanje

U engleskome jeziku glagol to chat znači ‘brbljati, ugodno razgovarati’, a imenica chat ‘brbljanje, ugodno razgovaranje’. Pojavom interneta te su riječi dobile i nova značenja: imenica chat znači ‘neformalan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s pomoću interneta’, a glagol to chat ‘neformalno razgovarati (brbljati) s pomoću interneta’. Budući da se takav razgovor najčešće odvija u stvarnome vremenu, upotrebljava se i...

chatroom > brbljaonica

U engleskome je jeziku chatroom (ili chat room ) novotvorenica koja se sastoji od sastavnice chat, koja znači ‘brbljati, ugodno razgovarati; brbljanje, ugodan razgovor’ i sastavnice room, koja znači ‘soba’. Označuje virtualno internetsko mjesto na kojemu korisnici mogu neformalno razgovarati razmjenjujući poruke. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto imenice chatroom bolje je upotrebljavati naziv brbljaonica....

check lista > provjerni popis

U engleskome jeziku check list označuje popis onoga što treba napraviti ili provjeriti. U hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz check lista, u kojemu je engleska riječ check i hrvatska posuđenica lista. Umjesto toga izraza bolje je upotrijebiti hrvatski izraz provjerni popis. Riječ provjerni dobro odražava namjenu popisa, a umjesto riječi (prilagođene posuđenice) lista bolje je u hrvatskome standardnom jeziku (osim u ustaljenim kolokacijama poput crna lis...

čitalac > čitatelj

Imenice na - oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc itd.) ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku, a imenice na - lac (čitalac, gledalac, slušalac) uz koje postoje i imenice istoga značenja (vršitelj radnje) tvorene od iste osnove na - telj (čitatelj, gledatelj, slušatelj) pripadaju mu rubno te se u takvome slučaju prednost uvijek daje imenicama na - telj. čitalac slušalac gledalac BOLJE čitatelj ...

čitav niz > niz

Izraz čitav niz pleonazam je. Umjesto njega dovoljno je upotrijebiti samo imenicu niz....

clickbait > poveznica mamac

Nazivom clickbait u engleskome se jeziku označuje poveznica koja mami da se na nju pritisne mišem (klikne) – u pravilu je riječ o senzacionalističkim naslovima ili dijelovima teksta koji vode do mrežnih materijala upitne vrijednosti. Riječju clickbait označuje se i materijal do kojega se dolazi s pomoću takvih poveznica ili da što ima svojstva takvih materijala, npr. clickbait article. Umjesto engleske riječi clickbait u hrvatskome je bolje upotrebljavati hrvatski...

cloud computing > oblačno računalstvo

Engleska riječ cloud znači ‘oblak’. U nazivlju se odnosi na ono što se odvija mrežom, a u novije se vrijeme odnosi na internet. Cloud computing neki stručnjaci određuju kao mogućnost iznajmljivanja jednoga poslužioca ili više njih te pokretanja različitih aplikacija na njima. Obični će korisnici cloud computing definirati kao novi i jeftiniji način uporabe programskih rješenja koja će se unajmljivati prema potrebi, a informatički će ga stručnjaci definir...

coach > trener, voditelj/mentor

Riječ coach u engleskome jeziku ima značenje ‘prostrana obično zatvorena kola na četiri kotača koja vuče konj, s vratima sa strane i podignutim sjedalom za vozača’ te značenja ‘osoba koja poučava i trenira sportaša i/ili planira sportsku igru’ i ‘osoba koja poučava i uvježbava izvođača’. Prijenosom značenja tom se riječju i u engleskome i u hrvatskome poslovnom jeziku označuje i osoba zadužena za razvoj, praćenje i poticanje zaposlenika. Kad se ...

cover letter > popratno pismo, motivacijsko pismo

U oglasima za posao te na različitim drugim natječajima često se zahtijeva da se uz molbu, prijavu ili životopis priloži i cover letter. U engleskome se tim izrazom označuje dokument koji se prilaže tim dokumentima kako bi primatelju dao širu sliku o osobi koja podnosi prijavu ili molbu. Za taj izraz u hrvatskome postoje zamjene motivacijsko pismo ili popratno pismo i te je zamjene svakako bolje upotrebljavati nego engleski izraz....

coworking(-)prostor > suradni prostor

Engleska glagolska imenica coworking (ili co-working) znači ‘zajednički rad’, a imenica coworker (co-worker) znači ‘suradnik’. U posljednje se vrijeme riječ coworking počela upotrebljavati u specijaliziranome značenju ‘posao u kojemu sudjeluje više slobodnih stručnjaka ( freelancera) koji se ne bave nužno istom djelatnošću, ali unajmljuju zajednički radni prostor ( coworking(-)prostor), najčešće ured’. Takav se prostor na hrvatskome jezik...

craft pivo > zanatsko pivo

U engleskome se jeziku izrazom craft beer označuje pivo proizvedeno u maloj i nezavisnoj pivovari tradicijskim načinom proizvodnje. U hrvatskome se taj izraz zamjenjuje izrazom craft pivo, umjesto kojega je bolje upotrijebiti izraz zanatsko pivo....

crkva i Crkva

U hrvatskome se standardnom jeziku razlikuje zapis crkva i Crkva. Malim početnim slovom pišemo riječ crkva kad označuje bogomolju, mjesto u kojemu se obavlja bogoslužje (npr. crkva Presvetoga Trojstva, crkva Gospe od Zdravlja, crkva svete Ane itd.). Takav je način pisanja u skladu s crkvenom tradicijom jer se smatra da crkve kao građevine ili mjesta za bogoslužje nemaju imena, nego su posvećena kojemu svetcu, božanskoj osobi ili općenito kojemu kršćanskom pojmu, ...

crkva svetoga Ivana

Kad se u nazivu crkve pojavljuje ime svetca, velikim se početnim slovom piše samo ime svetca, a imenica crkva i pridjev sveti/sveta pišu se malim početnim slovom. Pravilno pišemo crkva svetoga Ivana, crkva svete Barbare, crkva svete Ane, crkva svetoga Franje Asiškoga....

crowdfunding > masovno financiranje

Engleska novotvorenica crowdfunding glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači ‘mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja’, i glagolske imenice funding, koja znači ‘financiranje, osiguravanje sredstava’. Značenje je engleskoga izraza crowdfunding ‘financiranje projekta ili pothvata prikupljanjem novčanih priloga od neodređene skupine ljudi’. Iako se crowdfunding načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na prikupljanje sr...

crowdsourcing > masovna podrška

Engleska novotvorenica crowdsourcing glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači ‘mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja’, i imenice source, koja znači ‘izvor, vrelo, začetak, glavni povod, podrijetlo’. Značenje je engleskoga izraza crowdsourcing ‘postupak dobivanja potrebnih usluga, ideja ili podataka od neodređene skupine ljudi’. Iako se crowdsourcing načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na dobivanje usluga, idej...

crowdvoting > masovno davanje/iznošenje mišljenja

Nazivom crowdvoting u engleskome se jeziku označuje iznošenje mišljenja o određenoj temi na mrežnim stranicama. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdworking u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovni rad, umjesto naziva crowdvoting bolje je upotrebljavati naziv masovno davanje/iznošenje mišljenja....

crowdworking > masovni rad

Nazivom crowdworking u engleskome se jeziku označuje zapošljavanje putem mrežnih stranica te rad na jednostavnijim i mehaničkim poslovima kao što su unos podataka, označivanje fotografija, uređivanje mrežnih adresa. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdvoting u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovno davanje/iznošenje mišljenja, umjesto naziva crowdworking ...

crumble > mrvljenac

Crumble u engleskome jeziku označuje desert od voća posuta izmrvljenim tijestom koji se poslužuje vruć u zdjelicama u kojima se peče. Taj je desert sve popularniji i u Hrvatskoj, a uz izvorni naziv crumble u uporabi su (npr. na kulinarskim portalima i u kulinarskim emisijama) i nazivi mrvljenac i drobljenac. S obzirom na to da se naziv drobljenac upotrebljava u kulinarstvu i u drugim značenjima (npr. drobljenac od krumpira), a označuje i vrstu kamena, te da naziv mrvlj...

curriculum, kurikulum > kurikul

Dokument kojim se planira nastava na nacionalnoj razini i nižim razinama u svakodnevnoj se jezičnoj praksi naziva curriculum, kurikulum i kurikul. Riječ curriculum neprilagođena je latinska riječ u hrvatski preuzeta iz engleskoga jezika. Riječ kurikulum djelomično je prilagođena tuđica jer, uz to što je glasovno prilagođena, zadržava latinski završetak -um, koji se u hrvatskome standardnom jeziku u takvim tuđicama izostavlja, pa standardnome jeziku ne pripadaju ...

cyberprostor, cyber-prostor, cyber prostor > kiberprostor

Prefiksoid kiber- grčkoga je podrijetla i označuje sve što je povezano s prividnom stvarnošću nastalom s pomoću računala. Taj se prefiksoid nalazi u riječi kibernetika. Pod utjecajem engleskoga jezika u hrvatskome se pojavljuje i engleski prefiksoid cyber-, koji postaje prva sastavnica mnogih složenica i polusloženica, a katkad se piše i kao samostalna riječ. Budući da se prefiksoid kiber- bolje uklapa u sustav hrvatskoga jezika te da se pri preuzimanju str...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje