virus zapadnoga Nila > virus Zapadnoga Nila

Izraz Zapadni Nil u nazivu virusa ne označava zapadni tok rijeke Nila, zbog čega se katkad pogrešno pretpostavlja da treba pisati virus zapadnoga Nila, nego označava službeno ime pokrajine/regije u državi Ugandi u Africi, u kojoj se taj virus prvi put pojavio 30-ih godina 20. stoljeća. U skladu s pravilom da se u službenim višerječnim zemljopisnim imenima područja i pokrajina velikim početnim slovom piše prva riječ te riječ koja je i sama ime, piše se i ime te regije Zapadni Nil te je pravilno pisati virus Zapadnoga Nila. Od imena Zapadni Nil moguće je...

Zapadna Europa > zapadna Europa

U skladu s pravopisnim pravilom da se malim početnim slovom pišu riječi koje etnički, gospodarski, kulturološki ili politički određuju zemljopisno ime (donje Međimurje, gornja Posavina, hrvatsko Podunavlje, istočna Europa, južni Jadran, sjeverna Istra, srednja Dalmacija, srednji Jadran, zapadna Europa, zapadna Slavonija), ali nisu dio kakva službenoga zemljopisnoga ili povijesnoga imena (npr. pov. Zapadno Rimsko Carstvo, planinski masiv Zapadni Kordiljeri, pokrajina Zapadni Nil u Ugandi), pravilno je pisati i zapadna Europa jer se pridjevom zapadni samo prost...

cloud computing > oblačno računalstvo

Engleska riječ cloud znači ‘oblak’. U nazivlju se odnosi na ono što se odvija mrežom, a u novije se vrijeme odnosi na internet. Cloud computing neki stručnjaci određuju kao mogućnost iznajmljivanja jednoga poslužioca ili više njih te pokretanja različitih aplikacija na njima. Obični će korisnici cloud computing definirati kao novi i jeftiniji način uporabe programskih rješenja koja će se unajmljivati prema potrebi, a informatički će ga stručnjaci definir...

coach > trener, voditelj/mentor

Riječ coach u engleskome jeziku ima značenje ‘prostrana obično zatvorena kola na četiri kotača koja vuče konj, s vratima sa strane i podignutim sjedalom za vozača’ te značenja ‘osoba koja poučava i trenira sportaša i/ili planira sportsku igru’ i ‘osoba koja poučava i uvježbava izvođača’. Prijenosom značenja tom se riječju i u engleskome i u hrvatskome poslovnom jeziku označuje i osoba zadužena za razvoj, praćenje i poticanje zaposlenika. Kad se ...

cover letter > popratno pismo, motivacijsko pismo

U oglasima za posao te na različitim drugim natječajima često se zahtijeva da se uz molbu, prijavu ili životopis priloži i cover letter. U engleskome se tim izrazom označuje dokument koji se prilaže tim dokumentima kako bi primatelju dao širu sliku o osobi koja podnosi prijavu ili molbu. Za taj izraz u hrvatskome postoje zamjene motivacijsko pismo ili popratno pismo i te je zamjene svakako bolje upotrebljavati nego engleski izraz....

coworking(-)prostor > suradni prostor

Engleska glagolska imenica coworking (ili co-working) znači ‘zajednički rad’, a imenica coworker (co-worker) znači ‘suradnik’. U posljednje se vrijeme riječ coworking počela upotrebljavati u specijaliziranome značenju ‘posao u kojemu sudjeluje više slobodnih stručnjaka ( freelancera) koji se ne bave nužno istom djelatnošću, ali unajmljuju zajednički radni prostor ( coworking(-)prostor), najčešće ured’. Takav se prostor na hrvatskome jezik...

craft pivo > zanatsko pivo

U engleskome se jeziku izrazom craft beer označuje pivo proizvedeno u maloj i nezavisnoj pivovari tradicijskim načinom proizvodnje. U hrvatskome se taj izraz zamjenjuje izrazom craft pivo, umjesto kojega je bolje upotrijebiti izraz zanatsko pivo....

crkva i Crkva

U hrvatskome se standardnom jeziku razlikuje zapis crkva i Crkva. Malim početnim slovom pišemo riječ crkva kad označuje bogomolju, mjesto u kojemu se obavlja bogoslužje (npr. crkva Presvetoga Trojstva, crkva Gospe od Zdravlja, crkva svete Ane itd.). Takav je način pisanja u skladu s crkvenom tradicijom jer se smatra da crkve kao građevine ili mjesta za bogoslužje nemaju imena, nego su posvećena kojemu svetcu, božanskoj osobi ili općenito kojemu kršćanskom pojmu, ...

crkva svetoga Ivana

Kad se u nazivu crkve pojavljuje ime svetca, velikim se početnim slovom piše samo ime svetca, a imenica crkva i pridjev sveti/sveta pišu se malim početnim slovom. Pravilno pišemo crkva svetoga Ivana, crkva svete Barbare, crkva svete Ane, crkva svetoga Franje Asiškoga....

crowdfunding > masovno financiranje

Engleska novotvorenica crowdfunding glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači ‘mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja’, i glagolske imenice funding, koja znači ‘financiranje, osiguravanje sredstava’. Značenje je engleskoga izraza crowdfunding ‘financiranje projekta ili pothvata prikupljanjem novčanih priloga od neodređene skupine ljudi’. Iako se crowdfunding načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na prikupljanje sr...

crowdsourcing > masovna podrška

Engleska novotvorenica crowdsourcing glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači ‘mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja’, i imenice source, koja znači ‘izvor, vrelo, začetak, glavni povod, podrijetlo’. Značenje je engleskoga izraza crowdsourcing ‘postupak dobivanja potrebnih usluga, ideja ili podataka od neodređene skupine ljudi’. Iako se crowdsourcing načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na dobivanje usluga, idej...

crowdvoting > masovno davanje/iznošenje mišljenja

Nazivom crowdvoting u engleskome se jeziku označuje iznošenje mišljenja o određenoj temi na mrežnim stranicama. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdworking u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovni rad, umjesto naziva crowdvoting bolje je upotrebljavati naziv masovno davanje/iznošenje mišljenja....

crowdworking > masovni rad

Nazivom crowdworking u engleskome se jeziku označuje zapošljavanje putem mrežnih stranica te rad na jednostavnijim i mehaničkim poslovima kao što su unos podataka, označivanje fotografija, uređivanje mrežnih adresa. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdvoting u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovno davanje/iznošenje mišljenja, umjesto naziva crowdworking ...

crumble > mrvljenac

Crumble u engleskome jeziku označuje desert od voća posuta izmrvljenim tijestom koji se poslužuje vruć u zdjelicama u kojima se peče. Taj je desert sve popularniji i u Hrvatskoj, a uz izvorni naziv crumble u uporabi su (npr. na kulinarskim portalima i u kulinarskim emisijama) i nazivi mrvljenac i drobljenac. S obzirom na to da se naziv drobljenac upotrebljava u kulinarstvu i u drugim značenjima (npr. drobljenac od krumpira), a označuje i vrstu kamena, te da naziv mrvlj...

cyberprostor, cyber-prostor, cyber prostor > kiberprostor

Prefiksoid kiber- grčkoga je podrijetla i označuje sve što je povezano s prividnom stvarnošću nastalom s pomoću računala. Taj se prefiksoid nalazi u riječi kibernetika. Pod utjecajem engleskoga jezika u hrvatskome se pojavljuje i engleski prefiksoid cyber-, koji postaje prva sastavnica mnogih složenica i polusloženica, a katkad se piše i kao samostalna riječ. Budući da se prefiksoid kiber- bolje uklapa u sustav hrvatskoga jezika te da se pri preuzimanju str...

da bi > i, a

U hrvatskome standardnom jeziku veznikom da bi, uz koji je obvezatan kondicional, uvodi se namjerna surečenica, npr. Otputovali smo na more da bismo se odmorili. Rečenicama poput Otputovao sam na more da bih se razbolio. ne izriče se namjera, nego upravo suprotno: njima se izriče da se što zbilo unatoč čijoj namjeri, želji ili očekivanju. U takvim rečenicama ne treba upotrebljavati veznik da bi. Umjesto njega može se upotrijebiti veznik i ili veznik a. NE ...

da li > je li

Pravilo da je u hrvatskome jeziku bolje u upitnoj rečenici upotrebljavati skupinu je li od skupine da li odnosi se na rečenice u kojima se nalazi glagolska enklitika je, npr. u rečenicama Da li je on to zaista rekao?, Ne znam da li je ona oprala posuđe. treba da li zamijeniti s je li: Je li on to zaista rekao?, Ne znam je li ona oprala posuđe. Često se to pogrešno razumije kao pravilo kojim svaki da li treba automatski zamijeniti s je li, ali to nije tako. Nepravilna j...

dadilja

Riječ dadilja znači ‘osoba koja se brine o djeci u obitelji kod koje je zaposlena’. Imenica dadilja ženskoga je roda, a donedavno su dadilje i bile isključivo ženske osobe. Međutim, zbog promjene izvanjezičnih okolnosti katkad se i muškarci bave tim tradicionalno ženskim zanimanjem. Stoga riječ dadilja može označavati i osobu muškoga spola, pa možemo reći Ona je dadilja. i On je dadilja. Tako je i s riječju drvosječa. Marija i Marko su dadilje....

dar i poklon

Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ʻono što se komu darujeʼ. Osim toga značenja riječ dar ima i značenja ʻprirodna sposobnostʼ (dar govora) te ʻiznimna, osobita sposobnost za štoʼ (dar za glazbu, pjesnički dar). Obje riječi pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku te ih je u značenju u kojemu su sinonimi obje jednako dobro upotrebljavati (dobiti dar/poklon, radovati se daru/poklonu). To se odnosi i na glagole (darovati i darivati te pokloniti i poklanja...

deklarativni i deklaracijski

Riječi deklarativni i deklaracijski paronimi su, tj. imaju različita značenja, ali slično zvuče, pa se katkad i zamjenjuju, tj. jedna od njih upotrebljava se umjesto druge. Riječ deklaracijski znači ʻkoji se odnosi na deklaraciju (izjavu, potvrdu ili osnovne obavijesti o kakvu proizvodu)ʼ, npr. deklaracijski sustav, a riječ deklarativan/deklarativni ʻkoji je samo na riječima, a nije stvarnoʼ, npr. deklarativna podrška....

delikvent > delinkvent

Riječ delinkvent izvedena je od latinskoga delinquere i znači ‘krivac, prijestupnik, zločinac’. Pogrešno je tu riječ izgovarati i pisati bez glasa/slova n – delikvent. Odjel za maloljetničku delinkvenciju...

depadansa > depandansa

Riječ depandansa preuzeta je prema francuskome dépendance i najčešće se upotrebljava u značenju ʻsporedna (hotelska) zgradaʼ. Stoga je pogrešno tu riječ izgovarati i pisati bez prvoga glasa ili slova n – depadansa....

desetci i desetine

Riječi desetci i desetine nemaju isto značenje. Riječ desetci imenica je koja znači ‘skupine od oko deset, približno deset članova’, a riječ desetine množina je riječi desetina, koja znači ‘deseti dio čega’. Stoga nije dobro Okupile su se desetine građana., desetine tisuća prosvjednika, nego treba Okupili su se desetci građana., desetci tisuća prosvjednika. Dvije petine jesu četiri desetine. Desetci tisuća prosvj...

desiti se > dogoditi se

Glagoli dogoditi se i desiti se imaju isto značenje. Glagol desiti se ne treba upotrebljavati u hrvatskome standardnom jeziku. Njemu pripada glagol dogoditi se....

dijetalni > dijetni

Riječi dijetalni i dijetni često se upotrebljavaju u istome značenju ‘koji se odnosi na dijetu’. Međutim, u tome značenju treba upotrebljavati samo riječ dijetni, koja je izvedena od riječi dijeta dodavanjem sufiksa -ni. Toj se riječi daje prednost pred riječju dijetalni, kao što se npr. i pridjevima bakterijski, kulturni daje prednost pred pridjevima bakterijalni, kulturalni. Od riječi dijetetika, koja znači ‘znanost o pravilnoj prehrani’, u hrva...

diplomata > diplomat

U hrvatskome standardnom jeziku imenice koje završavaju na -t i označuju vršitelja radnje muškoga su roda i pogrešno ih je izgovarati i zapisivati s -a na kraju kao imenice ženskoga roda. Takve su, primjerice, imenice diplomat, kozmopolit, psihopat. Umjesto obratiti se diplomati , glumiti kozmopolitu, vidjeti psihopatu treba obratiti se diplomatu, glumiti kozmopolita, vidjeti psihopata. N G D A L ...