Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

bolovi i boli

U hrvatskome standardnom jeziku razlikuju se imenica bol, koja je muškoga roda, i imenica bol, koja je ženskoga roda. Imenica muškoga roda znači ‘tjelesna patnja ili neugodan osjećaj koji nastaje kao posljedica ozljede ili bolesti’, a imenica ženskoga roda ‘psihička patnja’. Stoga je pogrešno: mišićna bol, boli u trbuhu, a pravilno: mišićni bol, bolovi u trbuhu. Također je pogrešno ljubavni bol, duševni bolovi , a pravilno: ljubavna bol , duševne ...

božićni blagdani

Od imena Božić izvodi se odnosni pridjev božićni, koji se kao i svi odnosni pridjevi izvedeni od imena piše malim početnim slovom. Budući da je ime blagdana Božić, a ne božićni blagdani, sveza božićni blagdani piše se malim početnim slovom....

Brailleevo pismo

Strano ime, da bismo mu zapisali oblik, trebamo prvo izgovoriti (u nominativu), potom se upitati o odnosu izgovorenoga i zapisa (dakle, izgovorenoga imena u nominativu i odnosa prema zapisu imena u nominativu), potom izgovoriti oblik imena koji želimo zapisati te vidjeti što se od nominativa ponavlja te to prepisati i dopisati ono što se razlikuje. Dakle: ime Braille čitamo braj; pridjev čitamo brajev, pa na zapis imena u nominativu trebamo samo dopisati ono što smo u i...

braindrain > odljev mozgova

U engleskome jeziku braindrain je složenica (brain ‘mozak’, drain ‘odlijevati’) koja znači ‘gubljenje školovanih ljudi njihovim odlaskom na rad u inozemstvo’. U hrvatskome se jeziku taj izraz upotrebljava u neprilagođenu liku i u istome značenju kao i u engleskome jeziku. Umjesto naziva braindrain u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrijebiti naziv odljev mozgova ....

brainstorming > razmjena ideja/mišljenja

U engleskome jeziku imenica brainstorm znači ‘iznenadna i prolazna poremećenost uma, mentalni ispad’, ali ta imenica u američkome engleskom ima i novije značenje ‘iznenadna sjajna ideja’. Prema tome značenju glagol to brainstorm znači ‘razmotriti što u nevezanome razgovoru kako bi se došlo do dobrih ideja’. U hrvatskome se jeziku upotrebljava neprilagođeni lik engleske glagolske imenice brainstorming u značenju ‘nabacivanje ideja, razmjena i...

brand/brend > robna marka

U engleskome jeziku riječ brand upotrebljava se u značenjima ‘ime ili simbol koji označuje određeni proizvod ili uslugu jednoga proizvođača ili skupine proizvođača’ i ‘proizvod označen takvim imenom ili simbolom’ te ‘oznaka kojom se označuju životinje (npr. krave) kako bi se znalo komu pripadaju’. Ta je riječ i svojom etimologijom povezana s glagolom to burn . U hrvatskome jeziku ta se riječ, koja se zapisuje brand i brend (prema izgovoru u ...

branding/brending > označivanje/upravljanje robnom markom

Engleski marketinški naziv branding označuje postupak stvaranja imena, simbola ili dizajna koji jednoznačno identificira proizvod, stvaranja slike o proizvodu u svijesti potrošača te skrb o održavanju stvorenoga imidža proizvoda. On se također upotrebljava i u značenju ‘označivanje imenom ili simbolom koji jednoznačno identificira proizvod’. U oba se značenja taj engleski naziv upotrebljava i u hrvatskome, pisan izvorno ( branding) i prema izgovoru ( brendi...

breaking news > izvanredne vijesti

Engleski naziv breaking news , koji se sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku, istoznačan je s engleskim nazivima late breaking news , special report i news bulletin te označuje vijesti koje se zbog svoje važnosti objavljuju tako da prekidaju najavljeni raspored emitiranja. Doslovan prijevod na hrvatski, koji se katkad i upotrebljava, glasi prijelomne vijesti . Međutim, značenju bolje odgovara hrvatski naziv izvanredne vijesti ....

brinuti > brinuti se

Glagol brinuti se znači ‘biti u brizi’ ( brinuti se zbog zdravlja, brinuti se zbog neuspjeha) ili ‘posvećivati komu ili čemu pažnju’ ( brinuti se o mlađemu bratu , brinuti se o svojemu zdravlju ). Ne treba ga upotrebljavati bez povratne zamjenice se. Pogrešno je brinuti o vrtu, brinuti o potrebitima, a pravilno je brinuti se o vrtu, brinuti se o potrebitima . Nemoj brinuti, sve će biti dobro. > Nemoj se brinuti, sve će biti dobro....

broj telefona > telefonski broj

U hrvatskome standardnom jeziku, kad god je to moguće, u pravilu kad se time ne mijenja značenje, skupinu imenica + imenica u genitivu treba zamijeniti skupinom pridjev + imenica. To pravilo osobito treba primjenjivati u tvorbi višerječnih naziva koje struke ili u području službene djelatnosti. Prema tome pravilu umjesto izraza broj telefona bolje je upotrebljavati izraz telefonski broj. To pravilo ne treba primjenjivati i kad izrazi imenica + imenica u genitivu i pridj...

brojanje > brojenje

Brojenje je glagolska imenica koja znači ‘utvrđivanje koliko ima članova ili elemenata u skupini’ te ‘izgovaranje brojeva redom’, a tvori se od glagolskoga pridjeva trpnoga glagola brojiti, koji pripada glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnoga nastavka imaju samoglasnik -i, a ne -a, te glagolski pridjev glasi brojen, a ne brojan. Njemu se dodaje sufiks -je pa nastaje imenica brojenje. Hrvatskomu standardnom jeziku ne pripadaju izrazi brojanje d...

brojati > brojiti

Glagol brojiti pripada glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnoga nastavka imaju samoglasnik - i, a ne -a. Prezent glagola brojiti glasi brojim, brojiš, broji, brojimo, brojite, broje, imperativ je broji ili broj, a glagolski pridjev trpni, od kojega se tvori imenica brojenje, glasi brojen. Stoga nije dobro brojati dane do odmora, brojanje kalorija, nego treba brojiti dane do odmora, brojenje kalorija. Počinjem brojiti dane do...

brownfield arhitektura > nadogradnja (postojeće) programske podrške / računalne opreme

U hrvatskome se računalnom nazivlju nazivom brownfield arhitektura/deployment označuje razvoj i uvođenje novih sustava računalne opreme ili programske podrške u već postojeće sustave. Umjesto tih naziva bolje je upotrebljavati naziv nadogradnja (postojeće) programske podrške / računalne opreme ....

brownfield investicija > ulaganje u postojeće kapacitete

Engleski naziv brownfield upotrebljava se i u hrvatskome jeziku u više struka (ekonomija, građevinarstvo, računalstvo). Kao i u engleskome, u ekonomiji i građevinarstvu tim se nazivom označuju napuštena, zapuštena, neiskorištena ili onečišćena/zagađena zemljišta (brownfield lokacije), napušteni, zapušteni ili neiskorišteni industrijski i trgovački objekti ili infrastruktura, odnosno zemljišta, objekti, infrastruktura koji zahtijevaju kakvu intervenciju ka...

buča i buća

U hrvatskome jeziku riječ buča označuje jednogodišnju biljku i njezin velik okrugao plod. Riječ je buča regionalizam, pa je u hrvatskome standardnom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti riječi bundeva ili tikva. Riječ buća/bućica označuje sportski rekvizit te je dobro vježbati s bućicama . varivo od buče > varivo od bundeve...

budući > budući da

Ulogu veznika često može imati i više riječi. Tada govorimo o složenim veznicima ili vezničkim skupinama. Složeni je veznik i budući da. On se često pojavljuje u skraćenome, nepravilnome obliku budući, koji ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Umjesto Budući je bilo malo posjetitelja, dvorana je djelovala prazno. treba Budući da je bilo malo posjetitelja, dvorana je djelovala prazno. Rečenica s budući da dolazi obvezatno ispred glavne surečenice i odvaja ...

budući da i jer

Budući da i jer uzročni su veznici. Razlikuju se prema mjestu koje u hrvatskome standardnom jeziku zauzimaju u zavisnosloženoj uzročnoj rečenici. Složeni veznik budući da upotrebljava se kad je zavisna surečenica ispred glavne, a veznik jer kad je zavisna surečenica iza glavne. Stoga su u hrvatskome standardnom jeziku pogrešne rečenice Nisu čuli cijelo predavanje budući da su zakasnili. , Jer voli čitati, često posuđuje knjige. One u njemu trebaju gla...

bullying > vršnjačko zlostavljanje

Riječ bullying u engleskome je jeziku glagolska imenica tvorena prema glagolu to bully , koji znači ‘prijetiti, tiranizirati’. Taj je glagol nastao prema imenici bully, koja znači ‘nasilnik, tiranin, batinaš’. U engleskome se uz riječ bullying upotrebljava i schoolbullying. Obje riječi označuju verbalno, seksualno i/ili emocionalno zlostavljanje u kojemu su zlostavljač i žrtva vršnjaci i do kojega najčešće dolazi u školi. Stoga umjesto naziva b...

čak štoviše > čak/štoviše

Umjesto izraza čak štoviše ili čak dapače u hrvatskome je standardnom jeziku pravilno pisati samo čak, samo dapače ili samo štoviše. Izrazi čak štoviše i čak dapače pleonazmi su. Njima se udvaja isto značenje jer prilozi čak, štoviše i dapače označuju da je premašeno kakvo očekivanje, odnosno služe za isticanje dopune onoga što je rečeno. Umjesto Fran je položio ispit, čak dapače / čak štoviše na sva je pitanja točno odgovorio., pravilno je Fra...

CARnetov

Posvojni pridjev od pokrata poput CARnet i HRTi piše se bez spojnice (CARnetov, HRTijev) jer se njihov završni dio piše malim slovima. Oblici pokrata (koje se pišu velikim slovima) pišu se tako da se padežni ili tvorbeni nastavak piše iza spojnice (EU-a, EU-ov)....

carpool/carpooling > suprijevoz

Nazivima carpool/carpooling u engleskome se označuje udruživanje skupine ljudi radi zajedničkoga prijevoza do kojega odredišta uz podjelu troškova prijevoza, a riječju carpool označuje se i skupina koja sudjeluje u takvu dogovoru. U hrvatskome se ti nazivi upotrebljavaju u prvome od navedenih značenja i bolje ih je zamijeniti hrvatskim nazivom suprijevoz....

case study > analiza/studija slučaja

Case study engleski je izraz kojim se označuje pismeni izvještaj koji je rezultat iscrpne i stručne analize određenoga slučaja tijekom određenoga razdoblja. Obično se objavljuje u popularnim, stručnim i znanstvenim časopisima. Takva je analiza česta u mnogim strukama, npr. psihologiji, antropologiji, sociologiji, političkim znanostima, medicini, pedagogiji. U hrvatskome je umjesto izraza case study bolje upotrijebiti hrvatske izraze studija slučaja ili ...

cash(-)back kredit > kredit s povratom novca

Cash(-)back kredit (eng. cash(-)back credit) kreditni je model u kojemu banka nagrađuje klijenta koji uredno otplaćuje kredit. U engleskome se financijskom i bankarskom nazivlju nazivom cash(-)back označuje mogućnost koju ima kupac da u okviru platne transakcije obavi i isplatu gotovine i model povlastica za korisnike kredita ili kreditnih kartica pri kojemu im se dio novca vraća (u obliku bona, mogućnosti ostvarivanja niže cijene na određenim prodajnim mjestima i...

CD-i > CD-ovi

Pokrata CD nastala je prema engleskome nazivu compact disk (u hrvatskome kompaktni disk) i u hrvatskome se čita ce-de. Budući da se pokrata ce-de slovka te i slog ce i slog de imaju svoj naglasak, na nju se primjenjuje pravilo koje se odnosi na jednosložne imenice muškoga roda, tj. takve riječi imaju dugu množinu, dakle CD-ovi, a ne CD-i....

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje