"lex" Agrokor i "lex" Todorić

Lex Agrokor i lex Todorić izrazi su kojima se neslužbeno označuje zakon o kojemu se trenutačno u medijima dosta piše i govori. Budući da je riječ o zakonu kojemu to nije službeno nego kolokvijalno ime, lex se piše malim slovom. S obzirom na to da je Agrokor/Todorić u tome izrazu nesklonjivi dio te da se riječi iz latinskoga u hrvatskome ne sklanjaju, taj se izraz ne sklanja. Pogrešno je npr.: donošenje lexa Todorić ili donošenje lex Todorića, a točno je: donošenje lex Todorić. U tom izrazu riječ lex treba pisati ukošenim slovima jer se ukošenim slovima...

standstill > mirovanje, razdoblje mirovanja

Engleska složenica standstill znači 'mrtva točka, zastoj, mirovanje'. Imenica standstill pripada općemu leksiku engleskoga jezika. U hrvatskome jeziku standstill se najčešće pojavljuje u pridjevnoj funkciji u svezama standstill aranžman, standstill ugovor i standstill sporazum, ali se katkad pojavljuje i samostalno sedmodnevni standstill počinje… U svim navedenim kontekstima standstill se odnosi na razdoblje u kojem se kreditori obvezuju da neće pokretati postupke tijekom kojega će se pokušati pronaći odgovarajuće rješenje. Dakle, standstill je mirovanje od...

crowdsourcing > masovna podrška

Engleska novotvorenica crowdsourcing glagolska je imenica sastavljena od imenice crowd, koja znači ‘mnoštvo, gužva, gomila, svjetina, rulja’, i imenice source, koja znači ‘izvor, vrelo, začetak, glavni povod, podrijetlo’. Značenje je engleskoga izraza crowdsourcing ‘postupak dobivanja potrebnih usluga, ideja ili podataka od neodređene skupine ljudi’. Iako se crowdsourcing načelno može provoditi i bez interneta, uglavnom se odnosi na dobivanje usluga, idej...

crowdvoting > masovno davanje/iznošenje mišljenja

Nazivom crowdvoting u engleskome se jeziku označuje iznošenje mišljenja o određenoj temi na mrežnim stranicama. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdworking u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovni rad, umjesto naziva crowdvoting bolje je upotrebljavati naziv masovno davanje/iznošenje mišljenja....

crowdworking > masovni rad

Nazivom crowdworking u engleskome se jeziku označuje zapošljavanje putem mrežnih stranica te rad na jednostavnijim i mehaničkim poslovima kao što su unos podataka, označivanje fotografija, uređivanje mrežnih adresa. U skladu s tim da je umjesto engleskih naziva crowdsourcing, crowdfunding i crowdvoting u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrebljavati nazive masovna podrška, masovno financiranje i masovno davanje/iznošenje mišljenja, umjesto naziva crowdworking ...

cyberprostor, cyber-prostor, cyber prostor > kiberprostor

Prefiksoid kiber- grčkoga je podrijetla i označuje sve što je povezano s prividnom stvarnošću nastalom s pomoću računala. Taj se prefiksoid nalazi u riječi kibernetika. Pod utjecajem engleskoga jezika u hrvatskome se pojavljuje i engleski prefiksoid cyber-, koji postaje prva sastavnica mnogih složenica i polusloženica, a katkad se piše i kao samostalna riječ. Budući da se prefiksoid kiber- bolje uklapa u sustav hrvatskoga jezika te da se pri preuzimanju stranih e...

da bi > i, a

U hrvatskome standardnom jeziku veznikom da bi, uz koji je obvezatan kondicional, uvodi se namjerna surečenica, npr. Otputovali smo na more da bismo se odmorili. Rečenicama poput Otputovao sam na more da bih se razbolio. ne izriče se namjera, nego upravo suprotno: njima se izriče da se što zbilo unatoč čijoj namjeri, želji ili očekivanju. U takvim rečenicama ne treba upotrebljavati veznik da bi. Umjesto njega može se upotrijebiti veznik i ili veznik a. NE ...

da li > je li

Pravilo da je u hrvatskome jeziku bolje u upitnoj rečenici upotrebljavati skupinu je li od skupine da li odnosi se na rečenice u kojima se nalazi glagolska enklitika je, npr. u rečenicama Da li je on to zaista rekao?, Ne znam da li je ona oprala posuđe. treba da li zamijeniti s je li: Je li on to zaista rekao?, Ne znam je li ona oprala posuđe. Često se to pogrešno razumije kao pravilo kojim svaki da li treba automatski zamijeniti s je li, ali to nije tako. Nepravilna j...

dadilja

Riječ dadilja znači ‘osoba koja se brine o djeci u obitelji kod koje je zaposlena’. Imenica dadilja ženskoga je roda, a donedavno su dadilje i bile isključivo ženske osobe. Međutim, zbog promjene izvanjezičnih okolnosti katkad se i muškarci bave tim tradicionalno ženskim zanimanjem. Stoga riječ dadilja može označavati i osobu muškoga spola, pa možemo reći Ona je dadilja. i On je dadilja. Tako je i s riječju drvosječa. Marija i Marko su dadilje....

dar i poklon

Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ʻono što se komu darujeʼ. Osim toga značenja riječ dar ima i značenja ʻprirodna sposobnostʼ (dar govora) te ʻiznimna, osobita sposobnost za štoʼ (dar za glazbu, pjesnički dar). Obje riječi pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku te ih je u značenju u kojemu su sinonimi obje jednako dobro upotrebljavati (dobiti dar/poklon, radovati se daru/poklonu). To se odnosi i na glagole (darovati i darivati te pokloniti i poklanja...

deklarativni i deklaracijski

Riječi deklarativni i deklaracijski paronimi su, tj. imaju različita značenja, ali slično zvuče, pa se katkad i zamjenjuju, tj. jedna od njih upotrebljava se umjesto druge. Riječ deklaracijski znači ʻkoji se odnosi na deklaraciju (izjavu, potvrdu ili osnovne obavijesti o kakvu proizvodu)ʼ, npr. deklaracijski sustav, a riječ deklarativan/deklarativni ʻkoji je samo na riječima, a nije stvarnoʼ, npr. deklarativna podrška....

delikvent > delinkvent

Riječ delinkvent izvedena je od latinskoga delinquere i znači ‘krivac, prijestupnik, zločinac’. Pogrešno je tu riječ izgovarati i pisati bez glasa/slova n – delikvent. Odjel za maloljetničku delinkvenciju...

depadansa > depandansa

Riječ depandansa preuzeta je prema francuskome dépendance i najčešće se upotrebljava u značenju ʻsporedna (hotelska) zgradaʼ. Stoga je pogrešno tu riječ izgovarati i pisati bez prvoga glasa ili slova n – depadansa....

desetci i desetine

Riječi desetci i desetine nemaju isto značenje. Riječ desetci imenica je koja znači ‘skupine od oko deset, približno deset članova’, a riječ desetine množina je riječi desetina, koja znači ‘deseti dio čega’. Stoga nije dobro Okupile su se desetine građana., desetine tisuća prosvjednika, nego treba Okupili su se desetci građana., desetci tisuća prosvjednika. Dvije petine jesu četiri desetine. Desetci tisuća prosvjednika okupili s...

desiti se > dogoditi se

Glagoli dogoditi se i desiti se imaju isto značenje. Glagol desiti se ne treba upotrebljavati u hrvatskome standardnom jeziku. Njemu pripada glagol dogoditi se....

dijetalni > dijetni

Riječi dijetalni i dijetni često se upotrebljavaju u istome značenju ‘koji se odnosi na dijetu’. Međutim, u tome značenju treba upotrebljavati samo riječ dijetni, koja je izvedena od riječi dijeta dodavanjem sufiksa -ni. Toj se riječi daje prednost pred riječju dijetalni, kao što se npr. i pridjevima bakterijski, kulturni daje prednost pred pridjevima bakterijalni, kulturalni. Od riječi dijetetika, koja znači ‘znanost o pravilnoj prehrani’, u hrvatskome st...

diplomata > diplomat

U hrvatskome standardnom jeziku imenice koje završavaju na -t i označuju vršitelja radnje muškoga su roda i pogrešno ih je izgovarati i zapisivati s -a na kraju kao imenice ženskoga roda. Takve su, primjerice, imenice diplomat, kozmopolit, psihopat. Umjesto obratiti se diplomati, glumiti kozmopolitu, vidjeti psihopatu treba obratiti se diplomatu, glumiti kozmopolita, vidjeti psihopata. N G D A L I ...

diskdžokejica

Ako od imenice za oznaku osobe jednoga spola nastaje imenica za oznaku osobe suprotnoga spola, npr. nastavnik – nastavnica, profesor – profesorica, ravnatelj – ravnateljica, student – studentica, učenik – učenica, učitelj – učiteljica, riječ je o mocijskoj tvorbi. Riječi (tvorenice) u tako nastalome paru označuju različit spol, a inače imaju isto značenje. Zovemo ih mocijskim parnjacima. Mocijskim se parnjacima mogu označavati vršitelji/vršiteljice ra...

display/displej > zaslon

Engleska imenica display u općemu jeziku znači ‘razvijanje, izlaganje, izložene stvari, izložba, sjaj, parada, pokazivanje’. U računalnome nazivlju display znači ‘ravna elektronička ploha računala na kojoj se prikazuju slike ili tekst’. U tome se značenju taj naziv preuzima i u hrvatski u izvornome ili u pravopisno prilagođenome liku (displej). U hrvatskome je standardom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti domaći naziv zaslon....

distributivni kanal > distribucijski kanal

Jedno od načela jezičnoga posuđivanja glasi: ako treba preuzeti koju riječ iz drugoga jezika, ne treba preuzimati i riječi koje su od nje izvedene, nego ih treba izvoditi iz hrvatske posuđenice (ako smo posudili imenicu, pridjev treba izvesti od nje prema pravilima hrvatske tvorbe, a ne iz stranoga jezika posuditi i pridjev). U hrvatski smo jezik tako npr. preuzeli riječ distribucija, ali pridjev izvodimo po pravilima hrvatske tvorbe prema kojima se osnovi dodaje nasta...

dizertacija > disertacija

Riječ disertacija pripada skupini internacionalizama latinskoga podrijetla koji u latinskome imaju dva s u sredini riječi, a u hrvatskome se prenose sa s, npr. asocijacija, agresija, asimilacija, masa, posesivnost. Toj skupini pripada i riječ kazeta, ali se ona toliko ustalila da je više nema smisla mijenjati. U riječi dizertacija/disertacija uporaba se još uvijek koleba, pa je u hrvatskome standardnom jeziku bolje upotrijebiti lik disertacija....

dječiji > dječji

U hrvatskome standardnom jeziku umjesto sufiksa -iji u tvorbi posvojnih/odnosnih pridjeva pravilno je upotrebljavati sufiks -ji. Prema tome pravilu od imenice djeca izvodi se pridjev dječji, koji znači ‘koji se odnosi na djecu, koji je namijenjen djeci’ Umjesto dječija hrana, dječiji bicikl, dječiji krevet, dječija soba pravilno je dječja hrana, dječji bicikl, dječji krevet, dječja soba. Prema istome pravilu nepravilni su pridjevi Božiji, ovčiji, kokošiji, vr...

Dobar večer! > Dobra večer!

Imenica večer u hrvatskome standardnom jeziku ženskoga je roda. Zato je pravilno pozdravljati s Dobra večer!, a pogrešno s Dobar večer! Pozdrav Dobro veče! ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku....

dobijati > dobivati

Glagol dobijati ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku, njemu pripada glagol dobivati. Katkad se griješi tako da se umjesto oblika glagola dobivati upotrebljavaju oblici glagola dobijati, npr. Stalno dobija upalu grla., Dobijali smo utakmicu za utakmicom. U hrvatskome standardnom jeziku te rečenice glase Stalno dobiva upalu grla. i Dobivali smo utakmicu za utakmicom. Marko dobiva samo dobre ocjene....

dobit i dobitak

Riječi dobit i dobitak preklapaju se u značenju ʻčista zarada, novčani iznos koji ostaje kad se odbiju troškovi poslovanjaʼ. To je jedino značenje riječi dobit, a riječ dobitak uz to značenje ima i značenja ʻnovac koji se dobiva u igrama na srećuʼ (npr. osvojiti dobitak na lutriji) i ʻneočekivana korist, više od onoga čemu se tko nada ili što zaslužujeʼ, npr. Taj je posao za njega pravi dobitak. U značenju u kojemu se podudaraju, i riječ dobit i riječ...

Dobro došao! i dobrodošao

U hrvatskome standardnom jeziku treba razlikovati izraz dobro došao i pridjev dobrodošao. Pri izricanju dobrodošlice komu upotrebljava se dvorječni izraz koji je sveza priloga dobro i oblika glagolskoga pridjeva radnog došao, došla, došlo, došli, došle, došla. Pogrešno je taj izraz pisati sastavljeno Dobrodošli u naš hotel!, Dobrodošao u novi razred!, a pravilno je Dobro došli u naš hotel!, Dobro došao u novi razred! Sastavljeno se pišu pridjevi dobrodošao,...