virus zapadnoga Nila > virus Zapadnoga Nila

Izraz Zapadni Nil u nazivu virusa ne označava zapadni tok rijeke Nila, zbog čega se katkad pogrešno pretpostavlja da treba pisati virus zapadnoga Nila, nego označava službeno ime pokrajine/regije u državi Ugandi u Africi, u kojoj se taj virus prvi put pojavio 30-ih godina 20. stoljeća. U skladu s pravilom da se u službenim višerječnim zemljopisnim imenima područja i pokrajina velikim početnim slovom piše prva riječ te riječ koja je i sama ime, piše se i ime te regije Zapadni Nil te je pravilno pisati virus Zapadnoga Nila. Od imena Zapadni Nil moguće je...

Zapadna Europa > zapadna Europa

U skladu s pravopisnim pravilom da se malim početnim slovom pišu riječi koje etnički, gospodarski, kulturološki ili politički određuju zemljopisno ime (donje Međimurje, gornja Posavina, hrvatsko Podunavlje, istočna Europa, južni Jadran, sjeverna Istra, srednja Dalmacija, srednji Jadran, zapadna Europa, zapadna Slavonija), ali nisu dio kakva službenoga zemljopisnoga ili povijesnoga imena (npr. pov. Zapadno Rimsko Carstvo, planinski masiv Zapadni Kordiljeri, pokrajina Zapadni Nil u Ugandi), pravilno je pisati i zapadna Europa jer se pridjevom zapadni samo prost...

breaking news > izvanredne vijesti

Engleski naziv breaking news , koji se sve češće upotrebljava i u hrvatskome jeziku, istoznačan je s engleskim nazivima late breaking news , special report i news bulletin te označuje vijesti koje se zbog svoje važnosti objavljuju tako da prekidaju najavljeni raspored emitiranja. Doslovan prijevod na hrvatski, koji se katkad i upotrebljava, glasi prijelomne vijesti . Međutim, značenju bolje odgovara hrvatski naziv izvanredne vijesti ....

brinuti > brinuti se

Glagol brinuti se znači ‘biti u brizi’ ( brinuti se zbog zdravlja, brinuti se zbog neuspjeha) ili ‘posvećivati komu ili čemu pažnju’ ( brinuti se o mlađemu bratu , brinuti se o svojemu zdravlju ). Ne treba ga upotrebljavati bez povratne zamjenice se. Pogrešno je brinuti o vrtu, brinuti o potrebitima, a pravilno je brinuti se o vrtu, brinuti se o potrebitima . Nemoj brinuti, sve će biti dobro. > Nemoj se brinuti, sve će biti dobro....

brojati > brojiti

Glagol brojiti pripada glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnoga nastavka imaju samoglasnik - i, a ne -a. Prezent glagola brojiti glasi brojim, brojiš, broji, brojimo, brojite, broje, imperativ je broji ili broj, a glagolski pridjev trpni, od kojega se tvori imenica brojenje, glasi brojen. Stoga nije dobro brojati dane do odmora, brojanje kalorija, nego treba brojiti dane do odmora, brojenje kalorija. Počinjem brojiti dane do...

brownfield arhitektura > nadogradnja (postojeće) programske podrške / računalne opreme

U hrvatskome se računalnom nazivlju nazivom brownfield arhitektura/deployment označuje razvoj i uvođenje novih sustava računalne opreme ili programske podrške u već postojeće sustave. Umjesto tih naziva bolje je upotrebljavati naziv nadogradnja (postojeće) programske podrške / računalne opreme ....

brownfield investicija > ulaganje u postojeće kapacitete

Engleski naziv brownfield upotrebljava se i u hrvatskome jeziku u više struka (ekonomija, građevinarstvo, računalstvo). Kao i u engleskome, u ekonomiji i građevinarstvu tim se nazivom označuju napuštena, zapuštena, neiskorištena ili onečišćena/zagađena zemljišta (brownfield lokacije), napušteni, zapušteni ili neiskorišteni industrijski i trgovački objekti ili infrastruktura, odnosno zemljišta, objekti, infrastruktura koji zahtijevaju kakvu intervenciju ka...

buča i buća

U hrvatskome jeziku riječ buča označuje jednogodišnju biljku i njezin velik okrugao plod. Riječ je buča regionalizam, pa je u hrvatskome standardnom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti riječi bundeva ili tikva. Riječ buća/bućica označuje sportski rekvizit te je dobro vježbati s bućicama . varivo od buče > varivo od bundeve...

budući > budući da

Ulogu veznika često može imati i više riječi. Tada govorimo o složenim veznicima ili vezničkim skupinama. Složeni je veznik i budući da. On se često pojavljuje u skraćenome, nepravilnome obliku budući, koji ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Umjesto Budući je bilo malo posjetitelja, dvorana je djelovala prazno. treba Budući da je bilo malo posjetitelja, dvorana je djelovala prazno. Rečenica s budući da dolazi obvezatno ispred glavne surečenice i odvaja ...

budući da i jer

Budući da i jer uzročni su veznici. Razlikuju se prema mjestu koje u hrvatskome standardnom jeziku zauzimaju u zavisnosloženoj uzročnoj rečenici. Složeni veznik budući da upotrebljava se kad je zavisna surečenica ispred glavne, a veznik jer kad je zavisna surečenica iza glavne. Stoga su u hrvatskome standardnom jeziku pogrešne rečenice Nisu čuli cijelo predavanje budući da su zakasnili. , Jer voli čitati, često posuđuje knjige. One u njemu trebaju gla...

bullying > vršnjačko zlostavljanje

Riječ bullying u engleskome je jeziku glagolska imenica tvorena prema glagolu to bully , koji znači ‘prijetiti, tiranizirati’. Taj je glagol nastao prema imenici bully, koja znači ‘nasilnik, tiranin, batinaš’. U engleskome se uz riječ bullying upotrebljava i schoolbullying. Obje riječi označuju verbalno, seksualno i/ili emocionalno zlostavljanje u kojemu su zlostavljač i žrtva vršnjaci i do kojega najčešće dolazi u školi. Stoga umjesto naziva b...

čak štoviše > čak/štoviše

Umjesto izraza čak štoviše ili čak dapače u hrvatskome je standardnom jeziku pravilno pisati samo čak, samo dapače ili samo štoviše. Izrazi čak štoviše i čak dapače pleonazmi su. Njima se udvaja isto značenje jer prilozi čak, štoviše i dapače označuju da je premašeno kakvo očekivanje, odnosno služe za isticanje dopune onoga što je rečeno. Umjesto Fran je položio ispit, čak dapače / čak štoviše na sva je pitanja točno odgovorio., pravilno je Fra...

CARnetov

Posvojni pridjev od pokrata poput CARnet i HRTi piše se bez spojnice (CARnetov, HRTijev) jer se njihov završni dio piše malim slovima. Oblici pokrata (koje se pišu velikim slovima) pišu se tako da se padežni ili tvorbeni nastavak piše iza spojnice (EU-a, EU-ov)....

carpool/carpooling > suprijevoz

Nazivima carpool/carpooling u engleskome se označuje udruživanje skupine ljudi radi zajedničkoga prijevoza do kojega odredišta uz podjelu troškova prijevoza, a riječju carpool označuje se i skupina koja sudjeluje u takvu dogovoru. U hrvatskome se ti nazivi upotrebljavaju u prvome od navedenih značenja i bolje ih je zamijeniti hrvatskim nazivom suprijevoz....

case study > analiza/studija slučaja

Case study engleski je izraz kojim se označuje pismeni izvještaj koji je rezultat iscrpne i stručne analize određenoga slučaja tijekom određenoga razdoblja. Obično se objavljuje u popularnim, stručnim i znanstvenim časopisima. Takva je analiza česta u mnogim strukama, npr. psihologiji, antropologiji, sociologiji, političkim znanostima, medicini, pedagogiji. U hrvatskome je umjesto izraza case study bolje upotrijebiti hrvatske izraze studija slučaja ili ...

cash(-)back kredit > kredit s povratom novca

Cash(-)back kredit (eng. cash(-)back credit) kreditni je model u kojemu banka nagrađuje klijenta koji uredno otplaćuje kredit. U engleskome se financijskom i bankarskom nazivlju nazivom cash(-)back označuje mogućnost koju ima kupac da u okviru platne transakcije obavi i isplatu gotovine i model povlastica za korisnike kredita ili kreditnih kartica pri kojemu im se dio novca vraća (u obliku bona, mogućnosti ostvarivanja niže cijene na određenim prodajnim mjestima i...

CD-i > CD-ovi

Pokrata CD nastala je prema engleskome nazivu compact disk (u hrvatskome kompaktni disk) i u hrvatskome se čita ce-de. Budući da se pokrata ce-de slovka te i slog ce i slog de imaju svoj naglasak, na nju se primjenjuje pravilo koje se odnosi na jednosložne imenice muškoga roda, tj. takve riječi imaju dugu množinu, dakle CD-ovi, a ne CD-i....

Cedevitaši > cedevitaši

Neslužbeni i kolokvijalni nazivi pripadnika ili sljedbenika društvenih organizacija, udruga, stranaka, skupina, učenja, ideja i slično pišu se malim početnim slovom, npr. dinamovac (navijač Dinama), hajdukovac (navijač Hajduka), aristotelovac (sljedbenik Aristotelovih ideja), goranovac (član Akademskoga zbora Ivan Goran Kovačić). U skladu s tim pravilom malim se početnim slovom pišu i nazivi pripadnika/članova/igrača sportskih momčadi, npr. cedevitaši...

Celsiusov stupanj > Celzijev stupanj

Mjerna jedinica za izražavanje temperature, čija je oznaka °C, ime je dobila po švedskome fizičaru i astronomu Andersu Celsiusu. U hrvatskome standardnom jeziku naziv te mjerne jedinice ustaljeno se pojavljuje kao Celzijev stupanj iako bi on trebao glasiti Celsiusov stupanj. Tako bi posvojni pridjev u tome nazivu bio u skladu s drugim posvojnim pridjevima izvedenim od skandinavskih prezimena na -us, npr. Sibeliusove skladbe (prema skladatelju Jeanu Sibeliusu), Berzeliuso...

često puta > često

Prilog često znači ʻmnogo puta ili u malim vremenskim razmacimaʼ. Stoga je umjesto izraza često puta dovoljno upotrijebiti samo prilog često. Umjesto Često puta ručam u restoranu., Nina ga je često puta spominjala. treba Često ručam u restoranu., Nina ga je često spominjala. Često puta razmišljam o tebi. > Često razmišljam o tebi....

četvrti po redu > četvrti

Izraz četvrti po redu pleonastičan je, tj. u njemu se udvaja značenje: ako je netko četvrti (ili nešto četvrto), jasno je da je četvrti (četvrto) po redu. Stoga umjesto četvrti po redu treba govoriti i pisati samo četvrti....

chat > internetski razgovor / internetsko brbljanje

U engleskome jeziku glagol to chat znači ‘brbljati, ugodno razgovarati’, a imenica chat ‘brbljanje, ugodno razgovaranje’. Pojavom interneta te su riječi dobile i nova značenja: imenica chat znači ‘neformalan razgovor (brbljanje) dvaju ili više korisnika računala s pomoću interneta’, a glagol to chat ‘neformalno razgovarati (brbljati) s pomoću interneta’. Budući da se takav razgovor najčešće odvija u stvarnome vremenu, upotrebljava se i...

chatroom > brbljaonica

U engleskome je jeziku chatroom (ili chat room ) novotvorenica koja se sastoji od sastavnice chat, koja znači ‘brbljati, ugodno razgovarati; brbljanje, ugodan razgovor’ i sastavnice room, koja znači ‘soba’. Označuje virtualno internetsko mjesto na kojemu korisnici mogu neformalno razgovarati razmjenjujući poruke. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto imenice chatroom bolje je upotrebljavati naziv brbljaonica....

check lista > provjerni popis

U engleskome jeziku check list označuje popis onoga što treba napraviti ili provjeriti. U hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz check lista, u kojemu je engleska riječ check i hrvatska posuđenica lista. Umjesto toga izraza bolje je upotrijebiti hrvatski izraz provjerni popis. Riječ provjerni dobro odražava namjenu popisa, a umjesto riječi (prilagođene posuđenice) lista bolje je u hrvatskome standardnom jeziku (osim u ustaljenim kolokacijama poput crna lis...

čitalac > čitatelj

Imenice na - oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc itd.) ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku, a imenice na - lac (čitalac, gledalac, slušalac) uz koje postoje i imenice istoga značenja (vršitelj radnje) tvorene od iste osnove na - telj (čitatelj, gledatelj, slušatelj) pripadaju mu rubno te se u takvome slučaju prednost uvijek daje imenicama na - telj. čitalac slušalac gledalac BOLJE čitatelj ...

clickbait > poveznica mamac

Nazivom clickbait u engleskome se jeziku označuje poveznica koja mami da se na nju pritisne mišem (klikne) – u pravilu je riječ o senzacionalističkim naslovima ili dijelovima teksta koji vode do mrežnih materijala upitne vrijednosti. Riječju clickbait označuje se i materijal do kojega se dolazi s pomoću takvih poveznica ili da što ima svojstva takvih materijala, npr. clickbait article. Umjesto engleske riječi clickbait u hrvatskome je bolje upotrebljavati hrvatski...