Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

meni > jelovnik, izbornik

Imenica meni francuskoga je podrijetla (francuski menu). U hrvatskome se upotrebljava u značenjima ‘popis jela i pića s cijenama’ i ‘popis ponuđenih mogućnosti na zaslonima računala, televizora ili mobitela’. U prvome značenju meni treba zamijeniti riječju jelovnik, a u drugome riječju izbornik....

metar kubični / kubični metar / metar kubni > kubni metar

Pridjev kubični izveden je od riječi kubik (u neformalnoj komunikaciji ‘kubni metar’), a pridjev kubni od riječi kub (‘treća potencija’). Stoga u nazivu te mjerne jedinice treba upotrebljavati pridjev kubni, a ne pridjev kubični. U izrazima koji se sastoje od imenice i pridjeva u hrvatskome se standardnom jeziku u stilski neobilježenome redu riječi prednost daje poretku pridjev + imenica. Stoga je točan naziv te mjerne jedinice za obujam kubni metar, a ne meta...

metar kvadratni > kvadratni metar

U izrazima koji se sastoje od imenice i pridjeva u hrvatskome se standardnom jeziku u stilski neobilježenome redu riječi prednost daje poretku pridjev + imenica. Stoga je točan naziv mjerne jedinice za površinu kvadratni metar, a ne metar kvadratni....

mi četvero > nas četvero

Osobne zamjenice mi, vi i oni uz brojeve u hrvatskome standardnom jeziku trebaju biti u genitivu, a ne u nominativu. Nepravilno je mi četvero, vi trojica, oni dvojica, a pravilno nas četvero, vas trojica, njih dvojica. Jeste li se vi trojica lijepo proveli? > Jeste li se vas trojica lijepo proveli?...

Mia, Mije…

U sklonidbi imenica/imena na -ia (Croatia, Lucia, Maria, Mia) između i i padežnoga nastavka umeće se međusamoglasničko j. To se j bilježi i u pismu. Neka imena u pismu završavaju na - ia, ali ne završavaju na - ia u izgovoru, pa se na njih ovo pravilo ne odnosi. To je npr. ime Perugia (izgovara se peruđa), čiji se oblici zapisuju Perugie, Perugii… N G D A V L I Mia Mij...

microblog/mikroblog > mrežni/internetski mikrodnevnik

U engleskome se jeziku izrazom microblog označuje mrežni/internetski dnevnik (blog) koji se sastoji isključivo od kratkih poruka i drugih sadržaja kojima se može pristupiti s pomoću poveznice. Umjesto riječi microblog/mikroblog u hrvatskome je jeziku bolje upotrebljavati izraz mrežni mikrodnevnik ili internetski mikrodnevnik....

Mile, Mile…

Muška dvosložna imena koja završavaju na -e sklanjaju se prema pravilima e-sklonidbe: N Mile, G Mile, DL Mili, A Milu, I Milom. Nepravilno je u standardnome jeziku pri sklonidbi tih imena osnovi dodavati proširak - t-: Vidio sam Mileta., Dao sam pismo Miletu., Putovao sam s Miletom. U sklonidbi muških imena na - e također je pogrešno u kosim padežima zadržavati završni - e, primjerice, N Mile, Jere, Ante; G Milea, Jerea, Antea; DL Mileu, Jereu, Anteu. Kao i...

milion > milijun

Milijun dolazi od talijanske riječi millione. U hrvatskome ta riječ ima oblik milijun te ju je pogrešno pisati i izgovarati kao milion. Na -un završavaju i neke druge riječi preuzete iz drugih jezika, npr. bataljun, bilijun, pijun, špijun....

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Mjesec i mjesec

Imenicom Mjesec označuje se najsjajnije nebesko tijelo, prirodni satelit koji kruži oko Zemlje, npr. puni Mjesec , mladi Mjesec , izlazak Mjeseca , pomrčina Mjeseca , putovanje čovjeka na Mjesec . Imenica mjesec znači ‘satelit drugoga planeta’, npr. Jupiterov mjesec , ili ‘dvanaesti dio godine’, npr. svakoga mjeseca , Mladenci su otputovali na medeni mjesec ., Školska godina traje šest i pol mjeseci . Mjesec ‘prirodni ...

mjesto i datum

U pismu ili službenome dopisu mjesto i datum navode se bez zareza ako je oznaka mjesta u lokativu, npr. U Zagrebu 17. ožujka 2016. , ili se pišu sa zarezom ako je oznaka mjesta u nominativu, npr. Zagreb, 17. ožujka 2016 . Mjesec se može zapisati arapskim ili rimskim brojem, ali je ipak bolje, kad god je to moguće, napisati naziv mjeseca. Pritom treba paziti da naziv mjeseca bude u genitivu jer je izraz kojim označujemo datum zapravo skraćeni oblik punoga zapisa ...

mobbing > zlostavljanje (na poslu, na radnome mjestu)

Riječ mobbing u engleskome je jeziku glagolska imenica tvorena prema glagolu to mob. Imenica mob znači ‘svjetina, ljudstvo, rulja, buntovno mnoštvo’, a u razgovornome jeziku znači još ‘klapa, banda, skupina’. Prema imenici mob u engleskome je izveden i glagol to mob, koji znači ‘skupiti se, napadati, pljačkati, galamiti, dodijavati u rulji’ i od kojega je tvorena glagolska imenica mobbing, koja ima i značenje ‘oblik ponašanja na radnome mjestu u kojemu ...

moj i svoj

U hrvatskome standardnom jeziku pripadanje subjektu označenom riječju bilo kojega lica i broja označuje se povratno-posvojnom zamjenicom svoj. Pravilne su rečenice Imam svoju obitelj., Imaš svoju obitelj. i Imamo svoju obitelj., a nepravilne su rečenice Imam moju obitelj., Imaš tvoju obitelj. i Imamo našu obitelj. Do zabune često dolazi i u prijevodu s engleskoga jer u tome jeziku ne postoji povratno-posvojna zamjenica. Kad je riječ o pripadanju posjedovatelju ozna...

mornarica

Imenica mornar znači ‘član brodske posade, vojnik koji služi u ratnoj mornarici’. Sustavnom tvorbom od imenice mornar tvori se imenica mornarica, koja znači ‘članica brodske posade, vojnikinja koja služi u ratnoj mornarici’. Na isti se način tvore imenice čuvarica, krznarica, limarica, lutkarica, pekarica, zubarica od čuvar, krznar, limar, lutkar, pekar, zubar. Imenica mornarica upotrebljava se i u značenju ‘brodovlje jedne države s b...

muffin > mafin

Riječ mafin noviji je egzotizam u hrvatskome jeziku. Egzotizmi su posuđenice koje označuju posebnosti naroda iz čijega su jezika preuzete. Budući da označuju pojmove koji pripadaju tradiciji drugih naroda, u hrvatskome se jeziku ne zamjenjuju domaćim riječima, nego se fonološki i pravopisno prilagođuju hrvatskomu jezičnom sustavu. Egzotizmi označuju nastambe (iglu, hacijenda, pagoda, kibuc), pića (sake, tekila, sangrija, mastika), jela (špageti, njoki, makaroni,...

multimedijalni > multimedijski

Od imenice medij u hrvatskome se standardnom jeziku odnosni pridjev izvodi dodavanjem sufiksa -ski na imeničku osnovu i glasi medijski (medijski prostor , medijska kultura). Nepravilno je upotrebljavati pridjev medijalni, koji je u hrvatski jezik ušao posuđivanjem iz engleskoga. Pri posuđivanju riječi iz drugih jezika pravilo je da se posuđuje samo osnovna riječ, dok se njezine izvedenice prilagođuju hrvatskoj tvorbi. Jednako se, sufiksom - ski, tvori i iz...

multiscreen > višezaslonski

Pridjev multiscreen u engleskome znači ‘koji se odnosi na više zaslona’ (npr. multiscreen cinema ) i ‘koji se može preuzeti u više formata, prilagođen uporabi na različitim uređajima’ te ‘koji omogućuje takvo preuzimanje sadržaja’. Taj se pridjev upotrebljava i u hrvatskome jeziku, uglavnom u svezama multiscreen usluga, multiscreen aplikacija, multiscreen platforma, multiscreen svijet, multiscreen prostor, multiscreen generacije itd. U svim ...

multitasking > višezadaćnost

U engleskome je jeziku riječ multitasking imenica značenja ‘sposobnost istodobnoga obavljanja više poslova ili zadataka’. Često se upotrebljava u pridjevnoj funkciji u značenju ‘koji može istodobno obavljati više poslova ili zadataka’. U hrvatskome se jeziku riječ multitasking najčešće upotrebljava kao samostalna imenica, npr. medijski multitasking, Multitasking je jedna od najgorih navika modernoga čovjeka., Okreću se multitaskingu kao obliku odvraćanja...

na dnevnoj bazi > svakodnevno, jednom dnevno

Izraz na dnevnoj bazi prevedenica je engleskoga izraza on daily basis i ne treba ga upotrebljavati u hrvatskome standardnom jeziku. Umjesto njega treba upotrebljavati riječ svakodnevno ili izraz jednom dnevno. Također ne treba upotrebljavati ni izraze na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi, na godišnjoj bazi, nego umjesto njih treba upotrebljavati riječi i izraze tjedno / jednom tjedno, mjesečno / jednom mjesečno, godišnje / jednom godišnje. NE DA ...

nadležan > mjerodavan, ovlašten

Iako su pridjev nadležan i imenica nadležnost iznimno česti u administrativnome funkcionalnom stilu, oni ne pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Riječ je o rusizmima, posuđenicama iz ruskoga jezika, pa ih, kad god je to moguće, treba zamijeniti riječima koje mu pripadaju. Nadležan je onaj koji ima pravo odlučivanja, u čijemu je što djelokrugu, pa se taj pridjev može zamijeniti pridjevima mjerodavan ili ovlašten ili svezom u čijemu je djelokrugu. Imenica nadl...

nadohvat uspjeha i nadohvat uspjehu

Nadohvat označuje da se tko ili što nalazi u izravnoj blizini koga ili čega, kao da to može dohvatiti rukom. Taj je prijedlog u hrvatskome standardnom jeziku dobro upotrebljavati i s dopunom u genitivu ( nadohvat mora ) i s dopunom u dativu (nadohvat djeci , nadohvat sreći ). U frazemu nadohvat ruke , koji znači ʻblizu, na maloj udaljenosti, u izravnoj blizini čegaʼ, riječ ruka uvijek je u genitivu. Uspjeh mu je nadohvat ruke....

nadomak cilju i nadomak cilja

Prijedlog nadomak označuje da se tko ili što nalazi u izravnoj blizini koga ili čega, a u hrvatskome standardnom jeziku dobro ga je upotrebljavati i s dopunom u genitivu (biti nadomak grada) i s dopunom u dativu (biti nadomak rješenju)....

najbolji deterdžent ikad > najbolji deterdžent (dosad)

Pod utjecajem engleskoga jezika sve češće se u hrvatskome pojavljuju konstrukcije koje imaju ustroj superlativ + imenica + ikad (engleski superlativ + imenica + ever), npr. najbolji deterdžent ikad, najbrži automobil ikad, najnježnija koža ikad, najlakše rukovanje ikad. Takve su konstrukcije posebno česte u reklamama. U hrvatskome standardnom jeziku takve konstrukcije treba zamijeniti samo superlativom ili svezama superlativ + dosad ili superlativ + svih vremena....

najoptimalniji > optimalan

Pridjevi optimalan, minimalan i maksimalan u hrvatski su jezik došli iz latinskoga. Sadržavaju značenjsku sastavnicu kojom se izriče najviši stupanj čega, pa optimalan znači ‘najbolji, najpovoljniji’, minimalan ‘koji se ostvaruje ili je prisutan u najmanjoj mogućoj mjeri’, a maksimalan ‘koji se ostvaruje ili je prisutan u najvećoj mogućoj mjeri’. Stoga se ti pridjevi ne mogu stupnjevati, pa je umjesto superlativnih oblika s prefiksom naj- dovoljno upotre...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje