Pročitaj više o koronavirus

koronavirus

Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao 'infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama'. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden o...

Pročitaj više o mindfulness > potpuna svjesnost

mindfulness > potpuna svjesnost

Engleska riječ mindfulness označuje u svakome trenutku prisutnu potpunu svjesnost o mislima, osjećajima, tjelesnim podražajima i okolini te meditacijsku tehniku kojom se takva svjesnost postiže. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je (u prvome značenju te engleske riječi) govoriti o potpunoj svjesnosti ili (u drugome značenju) o meditaciji / meditacijskoj tehnici potpune svjesnosti....

Pročitaj više o screening > probir

screening > probir

Nedavno je pokrenut "Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća", pri čemu je umjesto engleskoga naziva screening upotrijebljen hrvatski standardnojezični naziv probir. Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva. Inače, engleski naziv screening glagolska je ime...

edukator > voditelj radionice/tečaja/seminara

Riječ edukator izvedena je od riječi edukacija. Stoga ju je u hrvatskome standardnom jeziku kao i riječ edukacija dobro zamijeniti hrvatskom riječju. Umjesto riječi edukator bolje je, ovisno o tome u kojemu je značenju upotrijebljena, upotrebljavati dvorječne izraze voditelj radionice, voditelj tečaja odnosno voditelj seminara. Katkad se riječ edukator u značenju ‘osoba zadužena za savjetovanje, upućivanje te praćenje ili nadgledanje rada i ponašanja učenika,...

ekouzgoj 

Sastavnica eko- u riječima kao što su ekologija, ekofobija vezani je leksički morfem, prefiksoid grčkoga podrijetla, koji znači ‘kuća, dom, boravište, okoliš, mjesto za život’. Kad se taj prefiksoid dodaje osnovi domaćega podrijetla, on značenjski odgovara pridjevu ekološki. Prefiksoidi su nesamostalni elementi koji se pišu zajedno s riječju ispred koje dolaze, pa se tako piše i ekopamuk, ekosustav, ekovrećica. Tako se pišu i ako iza njih slijedi koji...

elektronska pošta > elektronička pošta

Pridjevi elektronski i elektronički odnosni su pridjevi koji imaju različito značenje. Elektronski znači ‘koji se odnosi na elektrone’, a elektronički ‘koji se odnosi na elektroniku’. Tako je glazba koja se temelji na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvuka elektronička glazba, a računalom se dobivaju i šalju elektroničke poruke. Mikroskop koji umjesto svjetlosti upotrebljava snop elektrona naziva se elektronski mikroskop, a uređaj za proizvodnju snop...

enklitike

Enklitike ili zanaglasnice riječi su koje se u izgovoru naslanjaju na riječi ispred sebe. One su najčešće skraćeni oblici pomoćnoga glagola biti (sam, si, je, smo, ste, su) i pomoćnoga glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će). U hrvatskome standardnom jeziku enklitika uz subjekt uz koji ne stoji atribut ni apozicija u pravilu dolazi na drugome mjestu u rečenici, odnosno iza prve naglašene riječi u rečenici s kojom čini naglasnu cjelinu, npr. Kašić je...

enogastroponuda

Riječi kao enogastroponuda, enogastrosajam, enogastroturizam sastoje se od prefiksoida eno- i gastro- i osnove (ponuda, sajam, turizam). Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove i ne dolazi samostalno. Iza prefiksoida ne piše se bjelina ni spojnica, pa je pogrešno pisati eno gastro ponuda ili eno-gastro ponuda, eno gastro sajam ili eno-gastro sajam, eno gastro turizam ili eno-gastro turizam....

eruptirati > erumpirati

U hrvatskome jeziku potvrđeni su glagoli eruptirati i erumpirati. Ti su glagoli nastali prema latinskome erumpo, 3., erupi, eruptum. Glagol erumpirati nastao je prema latinskome temeljnom liku (prezentu) dok je glagol eruptirati nastao prema latinskome participu perfekta pasivnom, ali i prema hrvatskoj imenici erupcija. Jezični savjetnici i rječnici prednost daju liku erumpirati. Taj bismo glagol mogli usporediti s glagolom korumpirati prema latinskome corrumpo, 3., corrup...

eshumacija > ekshumacija

Često se pri izgovoru ili pisanju riječi stranoga podrijetla izostavlja koji glas ili koje slovo. U latinskome prefiksu eks- katkad se nepravilno izostavlja glas ili slovo k, ali i glas ili slovo s. Umjesto eshumirati tijelo, esproprijacija zemljišta, ekcentrična osoba pravilno je ekshumirati tijelo, eksproprijacija zemljišta, ekscentrična osoba....

esproprijacija > eksproprijacija

U hrvatskome se jeziku zbog teško izgovorive suglasničke skupine neki internacionalizmi pogrešno izgovaraju i zapisuju, pa se umjesto pravilnoga lika eksproprijacija (‘oduzimanje prava na privatnu imovinu’) ta riječ često izgovara, pa i zapisuje, esproprijacija. Riječ eksproprijacija internacionalizam je latinskoga podrijetla (expropriare ‘izvlastiti’) i u hrvatskome se jeziku može zamijeniti riječima izvlaštenje i izvlašćivanje. Prvi je dio riječi eksprop...

Europska Unija > Europska unija

Europska unija nije država, nego gospodarska i politička organizacija, te, u skladu s pravopisnim pravilom da se u imenima naddržavnih zajednica ili organizacija samo prva riječ i riječ koja označuje ime pišu velikim početnim slovom, riječ unija treba pisati malim početnim slovom jer je to opća imenica, a ne ime. Pogrešno je Europska Unija, a pravilno je Europska unija....

event > događanje

Engleska imenica event znači ‘događaj, fenomen, posljedica, natjecanje’. Ta se riječ sve češće upotrebljava u hrvatskome jeziku. Event može biti svečanost, ceremonija, sportsko natjecanje, kongres, konferencija, izložba, festival ili zabava. Sva ta značenja u hrvatskome ima riječ događanje. Najčešće se riječ event upotrebljava u svezama upravljanje eventima, event menadžment te organizacija evenata. Umjesto toga možemo govoriti o upravlj...

factoring > otkup (nedospjelih) potraživanja

Engleski ekonomski naziv factoring označuje oblik kratkoročnoga financiranja koji se ostvaruje prodajom prava potraživanja ustanovi koja se bavi naplatom potraživanja. Factoring (u hrvatskim tekstovima pojavljuje se i u zapisu faktoring) katkad se definira kao otkup nedospjelih potraživanja, a katkad se ne ističe o kakvim je potraživanjima riječ (dospjelim ili nedospjelim). U hrvatskome standardnom jeziku svakako bi umjesto naziva factoring ili faktoring bolje bilo up...

fax > faks

U pisanju prihvaćenih posuđenica koje u izvornome zapisu imaju slovo x, to slovo treba zamijeniti skupinom slova ks. Tako umjesto telefax ili fax, ʻuređaj za prenošenje pisanih poruka ili slika u okviru telefonske mrežeʼ i ʻporuka odaslana istoimenim uređajemʼ, treba pisati telefaks ili faks. Dobio sam tvoj faks....

feedback > povratna informacija/obavijest; povratni signal

U engleskome jeziku riječ feedback označuje informaciju/obavijest ili kritiku koja se daje kako bi se što poboljšalo ili popravilo. Njome se također označuje i povrat u sustav ili proces te nepoželjan zvuk prouzročen signalom koji se vraća u elektronički zvučni sustav. U hrvatskome se jeziku riječ feedback najčešće upotrebljava u prvome navedenom značenju. U tome je značenju umjesto riječi feedback bolje upotrebljavati hrvatski izraz povratna informacija/oba...

filter > filtar

Riječ filtar dolazi od latinskoga filtrum. Pri preuzimanju imenica iz latinskoga nastavak se -um u pravilu izostavlja, npr. u aditorij, kurikul, metal, studij. Budući da tako dobivena osnova završava na tri suglasnika (ltr), umeće se nepostojani a, pa dobivamo riječ filtar. Riječ filter preuzeta je iz njemačkoga i engleskoga. Budući da u hrvatskome jeziku prednost imaju internacionalizmi preuzeti iz grčkoga ili latinskoga jezika u odnosu na riječi preuzete iz suvr...

first minute > rana prijava/rezervacija/uplata

Engleska sveza first minute sastoji se od rednoga broja first, koji znači ‘prvi’ i imenice minute, koja znači ‘minuta’. U hrvatskome se first minute često nalazi u svezama first minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/ karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da onaj tko što rano uplati ili rezervira dobiva povoljniju cijenu. Dakle first minute znači popust za ranu prijavu, rezervaciju ili uplatu. Umjesto first minute lj...

fizikalni > fizički

Od imenice fizika, koja označuje znanstvenu disciplinu, sustavnom hrvatskom tvorbom tvori se odnosni pridjev fizički, koji znači ‘koji se odnosi na fiziku’. Po istome su modelu od riječi na - ika tvoreni odnosni pridjevi forenzički (od forenzika), gramatički (od gramatika), matematički (od matematika). Pridjev fizikalni nije nastao prema hrvatskim tvorbenim obrascima, nego jezičnim posuđivanjem. Iako pridjev fizički ima i drugo značenje, u kojemu je ...

flamenco > flamenko

Egzotizmi su posuđenice koje označuju posebnosti naroda iz čijega su jezika preuzete. Budući da označuju pojmove koji pripadaju tradiciji drugih naroda, u hrvatskome se jeziku ne zamjenjuju domaćim riječima, nego se fonološki i pravopisno prilagođuju hrvatskomu jezičnom sustavu. Egzotizmi označuju nastambe (iglu, hacijenda, pagoda, kibuc), pića (mastika, sake, sangrija, tekila), jela (kus-kus, makaroni, njoki, suši, špageti), odjeću (bolero, kilt, kimono), kult...

follow(-)up aktivnosti > aktivnosti (daljnjega) praćenja

Engleski glagol to follow(-)up znači ‘nastaviti, pratiti’, a imenica follow-up ‘nastavak, nastavljanje, daljnji kontakt’. U posljednje vrijeme to follow-up sve češće znači ‘pratiti, praćenje’. U pridjevnoj se funkciji pojavljuje uz mnoge imenice (i u engleskome i u hrvatskome): follow-up aktivnosti/djelatnosti/radnje, follow-up bolesnika, follow-up pismo , follow-up izvještaj , follow-up nadzor. Hrvatska zamjena ovisi o značenju imenice,...

fra i don

Točka se ne piše iza kratica fra i don. Te se kratice ne sklanjaju: fra Šimun, fra Šimuna, fra Šimunu; don Ivan, don Ivana, don Ivanu....

freelancer > slobodni stručnjak

Engleska riječ freelancer (free-lancer) znači ‘slobodni stručnjak’. Tvorena je od pridjeva freelance, koji znači ‘slobodan, neovisan, privatni’. Odnosi se na osobu koja samostalno obavlja zadatke ili upravlja projektima za koju tvrtku ili više njih, ali nije njihov zaposlenik. Najčešće se odnosi na visokokvalificirane osobe, npr. novinare, prevoditelje, programere. Može se odnositi i na slobodne umjetnike. U hrvatskome se žargonu najčešće upotrebljav...

gadget > (pametna) spravica

U engleskome jeziku izraz gadget označuje uređaj koji je jednostavan oblikom i funkcijama te koristan u određenome području primjene. U engleskome jeziku ta riječ nije ograničena samo na računalno nazivlje. Međutim, taj se naziv u hrvatskim tekstovima pojavljuje samo u računalnome značenju i odnosi se samo na uređaj koji je zasnovan na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i uvijek je napisan izvorno. Za riječ gadget predložene su ove zamjene: spravica, ...

gamification > igrifikacija

U engleskome se jeziku riječju gamification označuje primjena igara ili elemenata nalik onima kakvi se nalaze u igrama u kontekstima nepovezanim s igrom, u pravilu kako bi se povećalo sudjelovanje u čemu. U hrvatskome je jeziku umjesto engleske riječi gamification bolje upotrebljavati hrvatsku riječ igrifikacija....

gaming > igranje (računalnih igara / videoigara)

Riječju gaming u engleskome se jeziku označuje ‘igranje računalnih igara ili videoigara’, a osoba koja ih igra je gamer. Riječ gaming u tome se značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku, a ulazi i u mnoge sveze, npr. gaming časopisi, gaming konfiguracije, gaming oprema , gaming portali , gaming pribor, gaming računala, gaming slušalice. Umjesto engleske riječi gaming bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ igranje (računalnih igara / vi...

gdje, kamo i kuda

Prilogom gdje pita se o mjestu na kojemu se tko ili što nalazi, prilogom kamo pita se za cilj čijega kretanja, a prilogom kuda pita se za njegov smjer. U uporabi tih priloga često se griješi tako da se prilogom gdje pita o cilju čijega kretanja, npr. Gdje ideš? umjesto pravilnoga pitanja Kamo ideš?, a prilogom kuda o cilju čijega kretanja, npr. Kuda ideš večeras? umjesto pravilnoga pitanja Kamo ideš večeras? Prilog gdje ne treba nikad upotrebljavati uz gl...

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje